STUDIA PODYPLOMOWE


Studia podyplomowe

 

CEL STUDIÓW

Celem Studium Podyplomowego jest poszerzanie i aktualizacja wiedzy na temat badań, ochrony, konserwacji, urządzania i pielęgnacji trenów zabytkowej zieleni o różnorodnej genezie, formie i funkcji.

Interdyscyplinarny program Studium, z zakresu szeroko rozumianego dziedzictwa sztuki ogrodowej i krajobrazu historycznego, obejmuje zagadnienia: roli zieleni dla dziedzictwa kulturowego i budowania tożsamości miejsca, historii sztuki ogrodowej, elementów architektury                i urbanistyki, charakterystyki roślinność zabytkowej, konserwacji  i rewaloryzacji zabytkowych obiektów krajobrazowych, zieleni na obszarach rewitalizowanych, badań zieleni zabytkowej, jej urządzania i pielęgnacji, prawnych uwarunkowań działań na obszarach zieleni historycznej i zasad sporządzania dokumentacji konserwatorskiej, a także ochrony i kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym.

BLOKI TEMATYCZNE

Zajęcia w postaci wykładów, ćwiczeń stacjonarnych i terenowych oraz seminariów terenowych, obejmują 6 główych bloków tematycznych: dziedzictwo kulturowe i tożsamość; historia sztuki ogrodowej, architektury i urbanistyki; konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń zieleni w układach historycznych; urządzanie i pielęgnacja trenów zielni zabytkowej; badania terenów zieleni historycznej; przyrodnicze podstawy dla działań na terenach zabytkowych; prawne uwarunkowania działań na terenach zieleni historycznej.

WYKŁADOWCY

Kadrę naukowo-dydaktyczną studiów stanowią wysoko kwalifikowani specjaliści z dziedziny architektury krajobrazu, historii ogrodów, konserwacji zielni, zabytków i urbanistyki, ochrony dziedzictwa kulturowego, reprezentujących wyższe uczelnie, instytucje naukowe i samorządowe, a także pracownie, biura projektowe i realizacyjne.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla osób chcących poszerzyć swoją wiedze i kfalifikacjie, których praca lub zainteresowania wiążą się z tematyką studiów (przedstawicieli urzędów miejskich, gmin i powiatów czy też prowdzących indywidualaną działność projektową), zwłasza dla architektów, architektów krajobrazu, konserwatorów, inżynierów i konstruktorów i innych kierunków pokrewnych.

Warunkiem podjęcia studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, dla architektów krajobrazu posiadanie dyplomu inżynierskiego.

LOKALIZACJA

Zajęcia obywają się w salach Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej (Kraków, ul. Warszawska 24) oraz w terenie.

CZAS TRWANIA

2 semestry, 175 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów w terenie. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty, co dwa tygodnie.

ZALICZENIE

Zaliczanie studium odbywa się na podstawie zdanego egzaminu oraz obrony pracy dyplomowej.

KOSZT

Udział w studium jest odpłatny, łączny koszt 4700 zł (2 semestry) płatne w całości lub dwóch ratach.

REKRUTACJA

Rozpoczęcie rekrutacji każdego roku: 01.06, zakończenie 05.10. ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 10.10. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

KIEROWNIK STUDIUM

Prof. dr hab. inz. arch. Anna Mitkowska

Zastępca kierownika: dr hab inż. arch. Katarzyna Łakomy

Koordynator: dr inż. arch. kraj. Anna Steuer-Jurek

KONTAKT

Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu [A-8],

Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych

ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

tel. 692-045-168, 12 628 24 64, fax. 12 628 20 61

mail: zwuh@pk.edu.pl

https://www.facebook.com/Zieleń-w-układach-historycznych-Studia-podyplomowe-Politechnika-Krakowska-286135938460506/

https://www.facebook.com/InstytutA8

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Rekrutacja na podstawie zgłoszeń. Rozpoczęcie rekrutacji 03.06.2019, zakończenie 09.10.2019

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 11.10.2010

Wymagania dla kandydatów:

- ukończenie studiów wyższych (tytuł magistra lub co najmniej inżyniera),

- złożenie dokumentów kwalifikacyjnych,

- wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie (podanym po zakończeniu rekrutacji osobom zakwalifikowanym).

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA