STUDIA PODYPLOMOWE


Studia podyplomowe

 

CEL STUDIÓW

Celem Studium Podyplomowego jest podnoszenia kwalifikacji i kompetencji słuchaczy reprezentujących różne zawody, aktualizacja  i poszerzenie wiedzy na temat badań, ochrony, konserwacji, urządzania              i pielęgnacji trenów zabytkowej zieleni o różnorodnej genezie, formie  i funkcji.

Interdyscyplinarny program Studium, z zakresu szeroko rozumianego dziedzictwa sztuki ogrodowej i krajobrazu historycznego, obejmuje zagadnienia: roli zieleni dla dziedzictwa kulturowego i budowania tożsamości miejsca, historii sztuki ogrodowej, elementów architektury i urbanistyki, charakterystyki roślinność zabytkowej, konserwacji  i rewaloryzacji zabytkowych obiektów krajobrazowych, zielenina obszarach rewitalizowanych, badań zieleni zabytkowej, jej urządzania  i pielęgnacji, prawnych uwarunkowań działań na obszarach zieleni historycznej i zasad sporządzania dokumentacji konserwatorskiej, ochrony i kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym.

BLOKI TEMATYCZNE

Zajęcia w postaci wykładów, seminariów, ćwiczeń stacjonarnych i terenowych oraz seminariów studialnych w terenie obejmują głównie bloki tematyczne: dziedzictwo kulturowe i tożsamość, Historia sztuki ogrodowej, architektury i urbanistyki, konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń zieleni w układach historycznych, urządzanie i pielęgnacje trenów zielni zabytkowej, badania terenów zieleni historycznej, przyrodnicze podstawy dla działań na terenach zabytkowych, prawne uwarunkowania działań na terenach zieleni historycznej.

WYKŁADOWCY

Kadrę naukowo-dydaktyczną studiów stanowią wysoko kwalifikowani specjaliści z dziedziny architektury krajobrazu, historii ogrodów, konserwacji zielni, zabytków i urbanistyki, ochrony dziedzictwa kulturowego, reprezentujących uczelnie i instytucje naukowe  i samorządowe, a także pracownie, biura projektowe i realizacyjne.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla osób, których praca lub zainteresowania wiążą się z tematyką studiów - przedstawicieli gmin i powiatów, absolwentów kierunków artystycznych, w tym plastyków, architektów, architektów krajobrazu, konserwatorów, inżynierów i konstruktorów  i innych.

LOKALIZACJA

Zajęcia obywają się w salach Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej (Kraków, ul. Warszawska 24) oraz w terenie.

CZAS TRWANIA

2 semestry, 175 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów w terenie. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty, co dwa tygodnie (wyjazdy 2 dniowe sobota -niedziela)

ZALICZENIE

Zaliczanie studium odbywa się na podstawie zdanego egzaminu oraz obrony pracy dyplomowej.

 

KOSZT

Udział w studium jest odpłatny, łączny koszt 4700 zł (2 semestry) płatne w całości lub dwóch ratach.

 

REKRUTACJA

Rozpoczęcie rekrutacji każdego roku: 01.06, zakończenie 05.10. ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 10.10. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

KIEROWNIK STUDIUM

Prof. dr hab. inz. arch. Anna Mitkowska

Zastępca kierownika: dr hab inż. arch. Katarzyna Łakomy

Koordynator: dr inż. arch. kraj. Anna Steuer-Jurek

 

KONTAKT

Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu [A-8],

Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych

ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

tel. 692-045-168, 12 628 24 64, fax. 12 628 20 61

mail: zwuh@pk.edu.pl

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Rekrutacja na podstawie zgłoszeń. Rozpoczęcie rekrutacji 03.06.2018, zakończenie 05.10. 2018

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 10.10.2018

Wymagania dla kandydatów:

- ukończenie studiów wyższych (tytuł magistra lub co najmniej inżyniera),

- złożenie dokumentów kwalifikacyjnych,

- wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie (podanym po zakończeniu rekrutacji osobom zakwalifikowanym).

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA