DLA INWESTORÓW


W ramach badań prowadzonych przez pracowników naukowych, przedmiotów kursowych, prac dyplomowych oraz warsztatów projektowych wykonujemy opracowania eksperckie, studialne, projektowe w zakresie:

- różnorodnych studiów krajobrazowe, w tym analiz widokowych,

- studiów historyczno- konserwatorskich,

- wykonywania projektów zagospodarowania terenu,

- projektów zieleni,

- projektów rewaloryzacji terenów zabytkowych,

- rewitalizacji miast, miasteczek, wsi,

- rekultywacji trenów zdegradowanych,

- pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu

- koncepcji elementów wyposażenia terenów zielonych,

- koncepcji elementów małej architektury,

- inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem,

- partycypacji społecznej,

- planów zagospodarowania przestrzennego,

i innych.

 

Oferujemy także konsultacje merytoryczne projektów, udział z zespołach projektowych, konkursowych i eksperckich, a także wsparcie działań społecznych na rzecz ochrony krajobrazu.