DLA INWESTORÓW


W ramach badań prowadzonych przez pracowników naukowych, przedmiotów kursowych, prac dyplomowych oraz warsztatów projektowych wykonujemy opracowania eksperckie, studialne, projektowe w zakresie:

- różnorodnych studiów krajobrazowe, w tym analiz widokowych

- studiów historyczno-konserwatorskich

- wykonywania projektów zagospodarowania terenu

- projektów zieleni

- projektów rewaloryzacji terenów zabytkowych

- rewitalizacji miast, miasteczek, wsi

- rekultywacji trenów zdegradowanych

- pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu

- koncepcji elementów wyposażenia terenów zielonych

- koncepcji elementów małej architektury

- inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem

- partycypacji społecznej

- planów zagospodarowania przestrzennego

i innych.

Oferujemy także konsultacje merytoryczne projektów, udział z zespołach projektowych, konkursowych i eksperckich, a także wsparcie działań społecznych na rzecz ochrony krajobrazu.

Zachęcamy do współpracy!