O KIERUNKU I KATEDRZE


Kierunek Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej jest jedynym w Polsce, który kształci studentów na Wydziale Architektury, stąd jego wyjątkowy charakter, łączący podejście przyrodnicze, techniczne i artystyczne.

Jesteśmy pierwszym i jedynym kierunkiem Architektura Krajobrazu w Polsce akredytowanym przez IFLA Europe – International Federation of Landscape Architects. Oznacza to, że nasz program nauczania spełnia standardy europejskie, a kompetencje naszych absolwentów uznawane są w Europie i na świecie.

W procesie kształcenia najwiekszą wagę przywiązujemy do umiejętności projektowania krajobrazu w wielu skalach, od detalu, poprzez ogród, plac czy park publiczny do skali planistycznej np. systemu zieleni. Temu podporządkowana jest struktura programu nauczania, w którym najważniejszym elementem jest projektowanie zintegrowane. Podczas projektowania następuje integracja całego spektrum wiedzy pozyskanej na wykładach i utrwalanej w trakcie ćwiczeń i laboratoriów.

Studia prowadzone w systemie dwustopniowym – I stopień inżynierski (7-semestrów) oraz II stopień magisterskii (3-semestry) z ogólnoakademickim profilem kształcenia. Każdy stopień studiów zamyka praca dyplomowa, którą zarówno na stopniu inżynierskim, jak i na stopniu magisterskim stanowi projekt. Projekt ten składa się z części graficznej i opisu. Zakres merytoryczny pracy dyplomowej obejmuje część studialno-badawczą i projektową.

 Architektura krajobrazu ma charakter interdyscyplinarny. Łączy w sobie zagadnienia inżynieryjne, artystyczne i wiedzę o środowisku. Sposób projektowania opierający się na złożonej wiedzy wymaga zastosowania odpowiednich metod wypracowanych na podstawach naukowych i praktycznych.  Krakowska Szkoła Architektury Krajobrazu, której kolebką jest Wydział Architektury ma bardzo bogate doświdczenie w tym zakresie. W oparciu o nie powstają oryginalne metody kształcenia, w których krajobraz postrzegany jest jako wytyczna, determinanta i cel projektowania. Wraz z rozwojem dyscypliny nasz sposób kształcenia ewoluuje, wzbogacany jest o nowe podejście, uwzgledniajace współczesne trendy i technologie oraz rozwijające się metody badań społecznych. Innowacyjnie modyfikujemy zajęcia uzupełniając program o aktualne nurty, takie jak aktywne wykorzytanie ekosystemów, projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju, wzmacnianie i wykorzystanie zielonej i błękitnej  infrastruktury, czy stosowanie zasady 3R - Reduce, Reuse, Recycle. Naszym atutem jest również bogate doświadczenie w projektowaniu parków, rewaloryzacji ogrodów zabytkowych, adaptacji terenów poprzemysłowych i postmilitarnych. Jesteśmy specjalistami w zakresie planowania przestrzennego, projektowania obszarów chronionych oraz ocen oddziaływania na krajobraz.

Architektura krajobrazu to sposób projektowania odpowiadajacy wspólczesnym potrzebom. Przez swój interdyscyplinarny charakter mocno osadzony w uwarunkowaniach środowiskowych staje sie jedynym właściwym podejściem wobec zmian klimatycznych i deficytów zwiazanych z agresywnym rozwojem ostatnich dekad. Ten sposób projektowania idealnie wpisuje się w obecne potrzeby kształtowania przestrzeni.

Mottem pracy dydaktycznej prowadzonej na kierunku architektura krajobrazu w Politechnice Krakowskiej jest definicja specjalności sformułowana przez prezydenta Uniwersytetu Harvarda Charlesa Williama Eliota (1834-1926): „Architektura krajobrazu jest przede wszystkim sztuką i jej najważniejszą funkcją jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej w naturalnej scenerii kraju”.

Nauczanie architektury krajobrazu w Krakowie zapoczątkowali po II Wojnie Światowej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej wybitni profesorowie: Tadeusz Tołwiński, Gerard Ciołek i Zygmunt Novák, kontynuowali je Janusz Bogdanowski, Maria Łuczyńska-Bruzdowa i Aleksander Böhm.

Wykorzystując potencjał kadry nauczającej i uwzględniając potrzeby rynku pracy Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w 2000 roku obok dotychczasowego kierunku studiów – Architektura i Urbanistyka – utworzył nowy kierunek studiów – Architektura Krajobrazu. Inicjatorem utworzenia kierunku był prof. Aleksander Böhm długoletni dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu.   

Do 2020 roku Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) tworzyły trzy zakłady:

A-81. Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich,

A-82. Zakład Kompozycji i Planowania Krajobrazu z zespołem Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu,

A-83. Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych z zespołem Projektowania Architektury Krajobrazu.

Obecnie zakłady zostały wcielone w jeden zespół w postaci Katedry Architektury Krajobrazu.

XX-lecie Instytutu Architektury Krajobrazu

XX Forum Architektury Krajobrazu