O KIERUNKU I INSTYTUCIE


Kierunek Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej jest jedynym w Polsce, który kształci absolwentów na Wydziale Architektury, stąd jego techniczny i projektowy charakter.

Jesteśmy pierwszą jednostką akademicką w kraju akredytowaną przez IFLA Europe – International Federation of Landscape Architects.

Główny nacisk w procesie kształcenia położony jest na umiejętność projektowania krajobrazu w różnych skalach, od detalu, poprzez ogród, plac czy park publiczny do skali planistycznej np. systemu zieleni. Projektowanie zintegrowane – przedmiot kluczowy procesu dydaktycznego stanowi płaszczyznę dla stopniowego wykorzystywania różnorodnej wiedzy sukcesywnie przekazywanej w wykładach i utrwalanej w trakcie ćwiczeń i laboratoriów. Studia prowadzone są jako dwustopniowe – I stopień inżynierskie (7-semestrów) oraz II stopień magisterskie (3-semestralne) z ogólnoakademickim profilem kształcenia. Istotnym elementem kształcenia wieńczącym każdą z form studiów jest praca dyplomowa, którą zarówno na I (inżynierskim), jak i na II (magisterskim) stopniu stanowi projekt. Zakres merytoryczny pracy dyplomowej obejmuje część studialno-badawczą i projektową.

W procesie kształcenia ważne jest dla nas nauczanie kreatywne, wskazanie różnorodnych możliwości projektowych, w zgodzie z naturą. Architektura krajobrazu jest interdyscyplinarna, ale zawsze  krajobraz postrzegany jest jako wytyczna, determinanta i cel projektowania. Istotne są także w procesie kształcenia umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, umiejętność komunikacji społecznej, doświadczenia partycypacyjne. Innowacyjnie modyfikujemy zajęcia uzupełniając program o nowe nurty, takie m.in. jak inteligentny rozwój, zielona infrastruktura, usługi ekosystemów, czy recykling przestrzeni. Mocni jesteśmy też tradycją projektowania parków, rewaloryzacji ogrodów zabytkowych, adaptacji terenów poprzemysłowych i postmilitarnych, projektowania obszarów chronionych, waloryzacji krajobrazu, studiów widokowych.

Mottem pracy dydaktycznej prowadzonej na kierunku architektura krajobrazu w Politechnice Krakowskiej jest klasyczna definicja specjalności sformułowana przez prezydenta Uniwersytetu Harvarda Charlesa Williama Eliota (1834-1926): „Architektura krajobrazu jest przede wszystkim sztuką i jej najważniejszą funkcją jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej w naturalnej scenerii kraju”

Nauczanie architektury krajobrazu w Krakowie zapoczątkowali po II wojnie w ramach Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wybitni profesorowie: Tadeusz Tołwiński, Gerard Ciołek i Zygmunt Novák, a po nich kontynuowali je Janusz Bogdanowski, Maria Łuczyńska-Bruzdowa i Aleksander Böhm.

Wykorzystując potencjał kadry nauczającej i uwzględniając potrzeby rynku pracy Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w 2000 roku obok dotychczasowego kierunku studiów – Architektura i Urbanistyka – utworzył nowy kierunek studiów – Architektura Krajobrazu. Inicjatorem utworzenia kierunku był prof. Aleksander Böhm długoletni dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu.   

Obecna struktura Instytutu Architektury Krajobrazu (A-8) to trzy zakłady:

A-81. Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich,

A-82. Zakład Kompozycji i Planowania Krajobrazu z zespołem Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu,

A-83. Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych z zespołem Projektowania Architektury Krajobrazu.

 

XX-lecie Instytutu Architektury Krajobrazu

XX Forum Architektury Krajobrazu