DLA PRACODAWCÓW


Absolwent studiów I stopnia AK na WAPK posiada wiedzę z zakresu nauk technicznych przyrodniczych, rolniczych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Jest przygotowany do wykonywania: prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; opracowania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz elementów ich wyposażenia; a także współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; a także administracji rządowej i samorządowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Poziom kształcenia na I st. odpowiada 6 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacja PRK.

Absolwent studiów II stopnia AK na WAPK posiada poszerzoną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych. Posiada umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie: kształtowania krajobrazu w skali regionu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych; kształtowania krajobrazu w skali miejscowej, w tym w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym w otoczeniu budowli inżynierskich. Absolwent jest przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin mających wpływ na treść i formę krajobrazu. Jest przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej; jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne; zarządach parków narodowych i krajobrazowych; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia. Studia II stopnia przygotowują w pełnym zakresie do realizacji zadań architekta krajobrazu w działalności zawodowej i naukowej, ucząc odpowiedzialności, dociekliwości badawczej i umiejętności działania w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. Poziom kształcenia na I st. odpowiada 7 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacja PRK.