DR HAB INŻ. ARCH AGNIESZKA OZIMEK


Jest absolwentką V LO w Krakowie (klasa matematyczna „uniwersytecka”) oraz Wydziału Architektury PK (1994, dyplom pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzeja Skoczka  – praca wyróżniona).

W latach 1995 - 2000 uczestniczyła w studiach doktoranckich prowadzonych na WAPK.

Pracę doktorską pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Radziewanowskiego pt.: „Idea organiczności w architekturze - analiza, systematyka oraz perspektywy rozwoju" obroniła w 2002.

W latach 2000 – 2015 była zatrudniona w Pracowni CAD (Computer Aided Design - komputerowego wspomagania projektowania), przekształconej następnie w Zakład Grafiki Komputerowej i Obliczeń Wysokiej Wydajności w Instytucie Informatyki WFMiI PK.

Od marca 2015 pracuje w Zakładzie Kompozycji i Planowania Krajobrazu w Instytucie Architektury Krajobrazu WA PK.

Jest współautorką książki naukowej: "Planowanie przestrzeni o wysokich wartościach krajobrazowych przy użyciu cyfrowych analiz terenu wraz z ocenę ekonomiczną" (P. Ozimek, A. Böhm, A. Ozimek, W. Wańkowicz, 2013) oraz 36 innych artykułów naukowych, w tym 15 w języku angielskim.

Brała udział w 3 grantach naukowych, 13 projektach naukowych opracowanych na zlecenie konserwatora, jednostek samorządowych lub firm związanych z infrastrukturą energetyczną, prowadziła 2 samodzielne programy DS (2004, 2009).

W 2004 roku odbyła 4-miesięczny staż naukowy we Francji na zaproszenie Gamsau (Groupe de Recherche pour l'Application de Méthodes Scientifiques à  l'Architecture et à l'Urbanisme) CRNS, Marseille Luminy, France.

Od 2007 jest członkiem komitetu recenzentów materiałów konferencyjnych międzynarodowej konferencji Digital Landscape Architecture (Peer Reviewed Proceedings Digital Landscape Architecture, Anhalt University of Applied Sciences, Wichmann Verlag Heidelberg), a od 2015 – czasopisma Journal of Digital Landscape Architecture.

W roku 2014 wraz z Aleksandrem Böhmem, Pawłem Ozimkiem oraz Wiesławem Wańkowiczem otrzymała zespołową Nagrodę Rektora PK 1 stopnia za książkę pt. "Planowanie przestrzeni o wysokich wartościach krajobrazowych przy użyciu cyfrowych analiz terenu wraz z ocenę ekonomiczną".

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół możliwości wykorzystania technik cyfrowych w analizie, ewaluacji i planowaniu krajobrazu, a szczególnie wokół wypracowania cyfrowych wskaźników, które wspomogą tego typu badania prowadzone dla widoków postrzeganych z poziomu patrzenia obserwatora (człowieka).

Agnieszka Ozimek jest współautorką 2 podręczników akademickich:

A. Ozimek, P. Ozimek, „CAD dla studentów architektury krajobrazu”, 2012

oraz P. Ozimek, A. Ozimek „Analiza krajobrazu przy użyciu narzędzi cyfrowych”, 2015

Przygotowała (samodzielnie lub we współpracy z dr Pawłem Ozimkiem) autorskie programy 14 przedmiotów na kierunkach: architektura krajobrazu, informatyka, fizyka techniczna, technologia chemiczna, architektura i urbanistyka). Prowadziła też zajęcia (wykłady i laboratoria komputerowe) w języku angielskim dla studentów uczestniczących w programie Erasmus.

Jest promotorką 14 dyplomów inżynierskich i 58 magisterskich na informatyce, 4 magisterskich na fizyce technicznej oraz 3 inżynierskich i 1 magisterskiego (jako promotor pomocniczy) na architekturze krajobrazu, w tym 18 prac z wyróżnieniem.

Na kierunku architektura krajobrazu prowadzi przedmioty: Technologia informacyjna, CAD – projektowanie wspomagane komputerem, Wizualizacja komputerowa, LIM – modelowanie danych o terenie. Współprowadzi wykłady z przedmiotu Zasady projektowania krajobrazu.

Od 2007 roku jest opiekunem czynnie działającego Studenckiego Koła Naukowego Grafiki Komputerowej "Visgraph".