MGR INŻ. KATARZYNA FABIJANOWSKA


  Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu). Specjalizację w Katedrze Roślin Ozdobnych AR zakończyła w 1979 roku pracą magisterską. W pracy badała przydatność sosny limby dla terenów zieleni miejskiej, godząc w ten sposób swoje zamiłowania górskie i przyrodnicze. Po studiach podjęła pracę w Zakładzie Architektury Krajobrazu Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Krakowskiej jako specjalista dendrolog. Kierownikiem zakładu był wtedy prof. Janusz Bogdanowski uznany autorytet w dziedzinie sztuki ogrodowej i fortyfikacji. W ramach programu ewidencjonowania zabytkowych założeń zieleni  prowadzonej przez ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki, zapisała się i ukończyła w 1988 roku podyplomowe studia w Warszawie na SGGW dotyczące ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych. Studia te były prowadzone przez kolejnego wielkiego znawcę sztuki ogrodowej profesora Longina Majdeckiego. Obecnie pracuje jako wykładowca w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zieleni na kierunku Architektura krajobrazu na Wydziale Architektury PK.  Jest autorem i współautorem licznych opracowań dotyczących studiów i analiz przyrodniczych oraz projektów z zakresu rewaloryzacji zieleni zabytkowej i współczesnych założeń zieleni. W okresie pracy zawodowej  współpracowała  często z architektami i urbanistami,  prowadziła liczne konsultacje i ekspertyzy dendrologiczne. Jest autorem około 40 publikacji tematycznie związanych z jej pracą. W ostatnich latach 2014-2016, w konkursie organizowanych przez  Samorząd  Studencki  została trzykrotnie wybrana jednym z najlepszych dydaktyków na kierunku.

PUBLIKACJE

Publikacje dotyczące badań naukowych

 

Jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji naukowych z których najważniejsze to:

 

- Przekształcenia zieleni jako elementu czynnika przyrodniczego w urbanistyce Krakowa na   przykła  dzie Czerwonego Prądnika, analiza i wytyczne projektowe. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauko wych O/PAN Kraków, t. XXVIII/1-2, styczeń-grudzień, s.198-199, 1984 r.

 - Przekształcenia zieleni przedmieść Krakowa na przykładzie Prądnika Czerwonego

 (wybrane fragmenty pracy V/D 2b) - w tomie - Rewaloryzacja 4 (materiały opracowane w ramach problemu MR.I.6 koordynowanego przez P.K.) pt. Ochrona i kształtowanie krajobrazu w zabytkowych układach przestrzennych, 1987 r.

  - Realizacja współpracy pomiędzy Zakładem Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej a organizacją Jenneusse et Patrimoine (ICOMOS - Paryż) w pracach Studenckiego Koła Naukowego “Krajobrazy” (z Z. Myczkowskim), Teka KUiA O/PAN Kraków, t.XXIV, s.159-162, 1990 r.

  -  Przydatność studiów przyrodniczych w badaniu zabytkowych założeń parkowych (z D. Uruska-Suszek), Teka KUiA O/PAN Kraków, t. XXV, s.105-108, 1992 r.

- Studium koncepcyjno-programowe i projektowe parku miejskiego na terenie byłych stawów Paciorkowców w Bieruniu Nowym (z J. Bogdanowskim i Z. Myczkowskim), Teka KUiA O/PAN Kraków, t. XXVII 1994 r.

- Model postępowania konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa" (współautorstwo), 1996 r.

     Nagroda zespołowa Min. Kultury i Sztuki, za publikację.

     -  Park Krakowski jako element systemu zieleni miejskiej, (z A. Zachariasz), „Ekologiczny   

        system miejskich terenów zieleni i krajobrazu” materiały pokonferencyjne, 1996 r.   

   - Ogrody podwórkowe i ich znaczenie w systemie zieleni miejskiej (na przykładzie centrum

Krakowa), w  mat. z konferencji międzynarodowej "Miasto-ogród, 100 lat rozwoju idei"

 Wrocław, DWN –1998 r.   

- Przyrodnicze znaczenie ogrodów śródblokowych w obrębie Plant, w „Czasopismo

      Techniczne" 1A/1998 PK.

- Znaczenie zabytkowych parków w krajobrazie dolin rzecznych, w mat. z konferencji

   naukowej „Krajobraz dolin rzecznych” IAK PK 1998 r.

 - Parki i Ogrody w Polsce, t. I, Kraków w obrębie Plant (współautor ), red. J. Bogdanowski, red. tomu J. Więckowska 1998 r. Nagroda zespołowa Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki

- Zieleń w mieście - aspekty przyrodnicze; Projektowanie zieleni w mieście, autorstwo dwóch roz  działów w podręczniku dla studentów wyższych szkół  technicznych pt:  Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne” nakładem Wyd. PK 2001

- Raport naukowy międzynarodowego programu badawczego RE URBAN MOBIL WP6 Ekologia miasta, (współautorstwo w zespole), (koordynator IRM, GEONICA-czeska Akademia Nauk, Brno, patrz: www.reurban.com/outcomes/wp6), 2005 r.

- Roślina jako element architektury ogrodowej na przykładzie ogrodów starożytności, w  

   mat. z XIV konferencji z cyklu Sztuka ogrodowa i dendrologia historyczna p.t:

  Architektura ogrodowa obiekty architektoniczne w kompozycjach ogrodowych historia i

  współczesność, K-ów 2007 r.

- Historia ogrodów podwórkowych w Krakowie, współczesne funkcje i problemy

   rewaloryzacji,  w materiałach z konferencji p. t. Zieleń miejska, zarządzanie zielenią na  

  przykładzie historycznych miast”. Poznań  2009 r. 

- Elementy naturalne środowiska: tablice - drzewa, krzewy, podręcznik akademicki 2014 r,  nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej.

PROJEKTY

Wybrane opracowania projektowe

-  Udział w części projektowej (dobór gatunków)oraz studium zieleni w  Koncepcji zagospodarowania zieleni na wzgórzu zamkowym i klasztornym oraz studium stref ochronnych dla miasta i zamku w Nowym Wiśniczu” (współaut. W.Genga, Z.Myczkowski, kier. nauk. J. Bogdanowski), 1979 r.

-   Koncepcja i projekt techniczny zieleni dla Ośrodka Dydaktyczno - Wypoczynkowgo PK  w Woli Zręczyckiej  (kons. W. Genga, J. Bogdanowski), 1983 r.

- Projekt rewaloryzacji ogrodu przy kościele św. Marka w Krakowie, opracowanie części dendrologicznej (gł. proj. Z. Myczkowski, kier. nauk. J. Bogdanowski), 1985 r.

Opracowanie części dotyczącej zieleni w koncepcji kierunkowej rewaloryzacji parku pałacowego w Igołomii (współaut. J. Bogdanowski, Z. Myczkowski), 1986 r.

 - Projekt  rekompozycji ogrodu Collegium Maius,  opracowanie części dendrologicznej, studium zieleni, optymalizacja gatunkowa projektowanych nasadzeń w (autor W. Genga, współpr. D. Grudniewicz), 1986 r.

 - Park pałacowy w Balicach. Koncepcja kierunkowa rewaloryzacji - program cięć i ochrony zieleni (współaut. D. Uruska-Suszek, kons. J. Bogdanowski), 1987 r.

Część dotycząca zieleni (aktualizacja inwentaryzacji i uzupełnienie, dobór gatunków w części projektowej) - Aleje Trzech Wieszczów w Krakowie - wytyczne do projektu zieleni wraz z elementami koncepcji (współaut. J. Bogdanowski, A. Bhm, K. Pawłowska, komunikacja - A. Rudnicki), 1987 r.

-  Projekt rekompozycji ogrodu przy zamku Ferrieres we Francji - w ramach stażu nauk. (współpr. stud. B. Michałek, M. Mikrut), 1987/88 r.

 - Koncepcja rewaloryzacji zieleni,  studium historyczno - kompozycyjne  dla  Rynku Głównego  w Krakowie (współautor), 1989 r

- Projekt  zieleni dla os. Parkowe Wzgórze w Mogilanach, (współpraca. M. Zastawnik, J. Ginda),  gł. proj. JEMS-ARCHITEKCI, 2005/6 r. Realizacja

-  Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku pałacowego w Śmiłowicach, , 2006 r. Realizacja częściowa 

    -  Projekt zieleni dla otoczenia wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ul. Bronowickiej w       Krakowie. 2006 r. Realizacja częściowa 

   -  Projekt zieleni dla otoczenia wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ul.  

       Kremerowskiej w Krakowie. 2006 r. Realizacja częściowa 

   -  Projekt zieleni dla otoczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, ul. Topolowa w

         Krakowie (dawny Pałac Mańkowskich), 2006 r. Realizacja

   -  Projekt zieleni dla otoczenia kościoła Bożego Ciała w Krakowie. 2007 r. Realizacja częściowa 

  -  Projekt rewaloryzacji zieleni dla otoczenia zabytkowego budynku SIW ZNAK przy ul. Kościuszki 37 w Krakowie (Dawny Dworek Łowczego)  2007 r. Realizacja 

  -  Projekt zieleni dla dziedzińca Domu Jana Matejki, Muzeum Narodowe w Krakowie, ul.

      Floriańska, 2007 r. Realizacja

  -  Projekt zieleni dla Ołtarza Trzeciego Tysiąclecia przy kościele OO. Paulinów na Skałce

         w Krakowie, 2007 r.

  -  Aktualizacja projektu zieleni dla wnętrza zajezdnego przy Pałacu Pusłowskich – Instytut

      Muzykologii UJ, ul. Westerplatte w Krakowie, 2007 r. Realizacja

  -  Koncepcja rewaloryzacji układu zieleni na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie – część  

        zabytkowa (współautor Z. Bednarz) 2008 r

-  Projekt rewaloryzacji zachodniego ogrodu OO Kamedułów na Bielanach w Wytycznych

    konserwatorskich dla otoczenia zabytkowego budynku tzw.”Szindlerówki”  gł. projektant

    M. Cempla z zespołem 2008 r. Realizacja częściowa 

  -  Projekt zieleni dla otoczenia zabytkowego klasztoru w Hebdowie,  gł. projektant

     M. Cempla z zespołem 2008 r. Realizacja

-  Koncepcja projektowa rewaloryzacji ogrodów OO Cystersów w Mogile ul. Klasztorna

   (współautor A. Zachariasz) 2009 r. W trakcie realizacji

  -  Opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu WKS WAWEL – Młynówka   

       Królewska w Krakowie. (współpraca autorska) 2013. Realizacja

  -  Konserwatorski projekt wykonawczy ogrodu kolejowego i otoczenia zabytkowego dworca w Wielicz- 

     ce (współautorstwo). Realizacja częściowa  

-  Projekt rewaloryzacji zieleni wraz z inwentaryzacją i gospodarką zielenią w obrębie dawnego ogrodu  

   opackiego i dziedzińca południowego na terenie Opactwa Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11 w  

   Krakowie.2015 r.  W trakcie realizacji

-  Konserwatorski projekt wykonawczy ogrodu otoczenia zabytkowego kościoła pw. Św. Marcina w   

   Krzeszowicach.(współpraca).  2015 r.

 - Modernizacja ogrodu Samorządowego Przedszkola nr 76 przy ul. Emaus 29 w Krakowie. Projekt budowlano-wykonawczy. Współpraca i konsultacja - branża zieleń. 2016/17. W trakcie realizacji

-  Projekt rewaloryzacji zieleni zabytkowego wirydarza na terenie Opactwa Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11 w Krakowie. 2017

 

Wybrane prace studialne

 

-  Zabytkowy park pałacowy w Kościelnikach - Studium zieleni oraz optymalizacja gatunkowa, 1980 r.

-     Przekształcenia zabytkowych założeń zieleni w procesie urbanizacji Krakowa w ujęciu przyrodniczym – Kraków, klin zachodni - zebranie bibliografii i mat. kartograficznych, rozeznanie zasobu, w tym inwentaryzacja drzewostanu Parku Jordana oraz d. Młynówki Królewskiej + ogród Karmelitanek przy ul. Łobzowskiej - temat samodzielny w gr. V programu MR. I. 6, 1981 r.

 - Założenie pałacowo-parkowe w Bejscach, woj. kieleckie - Studium zieleni - szczegółowa inwentaryzacja i ocena stanu zachowania drzewostanu, 1982 r.

-     Inwentaryzacja ogólna i szczegółowa wraz z oceną stanu zachowania zieleni dla ośrodka Dydaktyczno - Wypoczynkowego Politechniki Krakowskiej w Woli Zręczyckiej, 1983 r.

-     Przekształcenia zieleni jako elementu czynnika przyrodniczego w urbanistyce Krakowa na przykładzie Prądnika Czerwonego - etap I - zasób (samodzielna praca w programie MR. I. 6 gr.V), 1984 r.

-     Studium zieleni w studium krajobrazowym (historyczno - urbanistycznym) dla Prądnika Czerwonego w Krakowie (współaut. J. Bogdanowski, A. Bhm), 1984 r.

-     Przekształcenia zieleni jako elementu czynnika przyrodniczego w urbanistyce Krakowa na przykładzie Prądnika Czerwonego. Etap II - analiza i wytyczne w ujęciu przyrodniczym (samodzielna praca w programie MR. I. 6 gr.V), 1985 r.

-     Studium zieleni w Studium historyczno - kompozycyjnym parku pałacowego w Igołomii (gł. aut. Z. Myczkowski, kons. i kier. nauk. J. Bogdanowski), 1986 r.

-   Współpraca w zakresie zieleni w Studium Krajobrazowym Wnętrz Urbanistycznych w obszarze staromiejskim Krakowa- pl. Wiosny Ludów (d. Wszystkich Świętych) i pl. Dominikański (autorzy: J. Bogdanowski, A. Bohm, K. Dąbrowska-Budziło, K. Pawłowska, P. Patoczka, M. Swaryczewska, D. Grudniewicz, kons. dot. komunikacji - A. Rudnicki. 1986 r.

-  Współpraca w zakresie zieleni w temacie Ogrody śródblokowe  Krakowa (+ prace terenowe) - karty ewidencyjne ogrodów - 45 obiektów (gł. autor D.Uruska-Suszek, kier. tematu W. Genga, kons. J. Bogdanowski), 1986 r.

-  Studium zieleni w  studium historyczno - kompozycyjnym i ekspertyza konserwatorska nr 31 dla fortu św. Benedykta, autorzy: J. K. Wielgusowie, L. M. Patykowie, E. J. Wowczakowie, D. Gruszka, kier. nauk. J. Bogdanowski), 1986 r.

-  Opracowanie analizy materiałów wyjściowych pod kątem dendrologicznym dotyczących zabytkowego parku w Krzeszowicach, 1986

-  Studium krajobrazowo - kompozycyjne parku w Balicach - etap I (współaut. D. Uruska-Suszek, konsult. J. Bogdanowski), 1986

-  Opracowanie części dotyczącej zieleni w Studium historyczno - kompozycyjnym parku pałacowego w Przecławiu (współaut. gł. proj. W. Genga, Z. Myczkowski, D. Uruska-Suszek), 1987 r.

-  Współpraca w zakresie zieleni + prace terenowe w Katalogu Zabytkowych Założeń Zieleni m. Krakowa - karty dla zieleńców, ulic i placów - 20 obiektów (autor: D. Uruska-Suszek, konsult. J. Bogdanowski), 1987 r.

-  Studium zieleni w Studium krajobrazowym urbanistyczno - konserwatorskim dla Kęt  (współpraca autorska) (autorzy: A. Bhm, P. Patoczka, kons. nauk. J. Bogdanowski), 1988 r.

-   Studium zieleni - inwentaryzacja zasobu, wartościowanie, wytyczne (praca samodzielna) dla Studium krajobrazowego oraz wytycznych w tym zakresie do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gorlic (autorzy: kier. tem. i autor - K. Dąbrowska-Budziło, J. Budziło, K. Kuśnierz, A. Bhm -współpr. konsultacje), 1988/89 r.

-  Współpraca w zakresie zieleni + prace terenowe. Katalog Zabytkowych Założeń Zieleni m. Krakowa –

    karty katalogowe dla zieleńców, placów, ulic c.d. - 8 obiektów (gł. aut. D. Uruska-Suszek), 1989 r.

-  Współpraca w zakresie zieleni + prace terenowe. Katalog Zabytkowych Założeń Zieleni m. Krakowa - ewidencja zasobu Starego Miasta w obrębie Plant (przygotowanie materiałów do wydawnictwa katalogowego), (gł. aut. D. Uruska-Suszek), 1989 r.

-  Studium zieleni - zasób w studium historyczno - kompozycyjnym dla miasta Kalwaria Zebrzydowska (współaut. A. Mitkowska, A. Zachariasz, kier. tem. A. Mitkowska, kons. J. Bogdanowski), 1989 r.

-  Inwentaryzacja dendrologiczna wraz ze stratygrafia wiekową w studium projektu rewaloryzacji parku krajobrazowego (tzw. “Dróżki”) w Kalwarii Zebrzydowskiej, etap III (kier. tematu i autor A. Mitkowska, współpr. A. Swaryczewska, M. Mikołajski, J. Bogdanowski), 1990 r.

-  Katalog Zabytkowych Założeń Zieleni m. Krakowa - ogrody śródblokowe Kazimierza do ul.Stradom. Ewidencja zasobu. (Współaut. D. Uruska-Suszek, A. Zachariasz, kons. J. Bogdanowski ), 1991 r.

-  Współpraca w zakresie zieleni + prace terenowe do Katalogu Zabytkowych Założeń Zieleni m. Krakowa. Opracowanie haseł katalogowych - 20 obiektów dla wydawnictwa (autor D. Uruska-Suszek, współpr. A. Zachariasz), 1991 r.

-  Studium zieleni w Studium konserwatorsko - projektowym ogrodów zamkowych i parku miejskiego w Niepołomicach (gł. proj. J. Bogdanowski, zesp. proj. Z. Myczkowski, A. Twaróg, współpr. A. Dyszkiewicz), 1991 r.

Studium zieleni (zasób, wartościowanie) w Studium krajobrazowo - urbanistycznym do planu szczegółowego dla miasta Kalwaria Zebrzydowska (kier. tematu A. Mitkowska, gł. autor A. Mitkowska, A. Rudnicki, A. Zachariasz), 1992 r.

-  Teoria kompozycji i rewaloryzacji ogrodów i parków zabytkowych (umowa BW) w tym ogrody śródblokowe centrum Krakowa z uwzględnieniem analizy zasobu roślinności, aspektów historycznych i warunków środowiska (praca własna), 1992 r.

-  Współpraca autorska w zakresie zieleni  w Studium konserwatorsko - projektowym parku miejskiego w Bieruniu, (współautorzy J. Bogdanowski , R. Marcinek, Z. Myczkowski), 1992 r.

-  Rozeznanie dendrologiczne - uzupełnienie (24 obiekty) do tematu Opracowanie redakcyjne materiałów i przygotowanie do druku katalogu w serii “Parki i ogrody w Polsce”, t. I “Kraków w obrębie Plant” (materiały oprac. wcześniej w ZAK PK) (kier. tematu i autor J. Więckowska, oprac.graf. A. Zachariasz), 1993 r.

Zmiana planu ogólnego miasta Krakowa - Strefy ochrony i kształtowania krajobrazu (kier. tematu A. Bhm, współautorzy J. Bogdanowski, K. Dąbrowska - Budziło, E. Heczko-Hyłowa, M. Cholewiński, W. Kosiński, A. Zachariasz) 1993 r.

-  Model postępowania konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na przykładzie założeń województwa kieleckiego ze szczególnym uwzględnieniem Kwasowa i Wójczy (kier. tematu A. Mitkowska, współautorzy: A. Mitkowska, D. Uruska-Suszek, A. Zachariasz oraz K. Tor, listopad-grudzień 1993 r.

 - Od roku 2003/ 2004 udział w międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym w ramach V- go Programu Ramowego Komisji Europejskiej (Badania, Energia, Środowisko, Rozwój Zrównoważony) pt.: RE URBAN MOBIL WP6 Urban Ecology/Green Areas, prowadzonym przez IAK AK PK.

-   Zagadnienia przyrodnicze w Studium koncepcyjno - programowym i projektowym parku na terenie byłych stawów Paciorkowców w Bieruniu Nowym (zespół gł. projektanta J. Bogdanowski, Z. Myczkowski), kwiecień 1994 r.

-  Park Krakowski; A) Studium historyczno - kompozycyjne założenia; B) Aktualizacja inwentaryzacji zieleni; C) Wstępna koncepcja rewaloryzacji wraz z proponowanym przebiegiem ścieżek rowerowych (z A. Zachariasz, J. Bogdanowskim), sierpień 1994 r.

Studium systemu zieleni i rekreacji dla miasta i gminy Bieruń - zagadnienia przyrodnicze (zespół gł.   

    proj. J. Bogdanowski, Z. Myczkowski), lipiec 1995 - kwiecień 1996 r.

-  Opracowanie wstępnej analizy istniejącego zasobu zieleni Parku Arkadia, pod kątem przydatności do  projektu konserwatorskiego, 1996 r.

-  Ochrona szaty roślinnej w centrum zabytkowego miasta na przykładzie ogrodów śródblokowych Krakowa, temat realizowany w ramach V Programu Rządowego Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego 1996 r

Aktualizacja inwentaryzacji zieleni wraz z oceną, oraz plan gospodarki zielenią dla Plant Krakowskich: Ogród Gródek, Ogród Stradom,  Ogród Florianka 1996 r.

   - Kontynuacja prac w międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym w ramach V- go Programu Ramowego Komisji Europejskiej (Badania, Energia, Środowisko, Rozwój Zrównoważony) pt.: RE URBAN MOBIL WP6 Urban Ecology/Green Areas, prowadzonym przez IAK AK PK. 2005 r.                                                      

-  Studium zieleni wraz z oceną i wytycznymi do gospodarki szatą roślinną dla Rynku w Trzebini,(współpraca J. Ginda) w Programie rewitalizacji miasta  2006 r.

-  Studium zieleni  z inwentaryzacją, oceną i wytycznymi do gospodarki szatą roślinną dla zabytkowego parku pałacowego w Śmiłowicach gm. Nowe Brzesko wsp.  J. Ginda, 2006 r.

-   Studium zieleni wraz z oceną i wytycznymi do gospodarki szatą roślinną dla projektowanego budynku   

    Sądu Apelacyjnego w Krakowie, (wsp.  J. Ginda) 2006 r.

  -  Studium zieleni - inwentaryzacja zieleni wraz z oceną i wytycznymi do gospodarki zielenią, stratygrafią wiekową i gatunkową na potrzeby ekspertyzy konserwatorskiej dla zabytkowego parku przy zespole pałacowym w Krakowie-Bieżanowie. Współpraca autorska w zespole z A. Bohm, A. Zachariasz. 2006 r.

-  Studium zieleni - inwentaryzacja wraz z oceną i wytycznymi do gospodarki zielenią dla zabytkowego parku dworskiego w Kamienicy, pow. Limanowa, (wsp.  J. Ginda) 2007 r.

-  Inwentaryzacja zieleni wraz z oceną i wytycznymi do gospodarki zielenią dla otoczenia kościoła Bożego Ciała w Krakowie. 2007 r.

-  Studium zieleni - inwentaryzacja wraz z oceną i wytycznymi do gospodarki zielenią dla posesji SIW ZNAK przy ul. Kościuszki 37 w Krakowie. 2007 r.

-  Szczegółowa inwentaryzacja zieleni waz z wytycznymi do gospodarki zielenią dla ogrodu zachodniego przy Klasztorze OO Kamedułów na Bielanach  2008 r.

-  Studium zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni i wytycznymi do gospodarki zielenią dla otoczenia zabytkowego Klasztoru w Hebdowie. 2008 r.

-  współpraca autorska w zakresie oceny zieleni w temacie Modernizacja ogrodu Samorządowego Przedszkola nr 76 przy ul. Emaus 29 w Krakowie (główny proj. I. Sykta)  2016r.