DR INŻ. ARCH. KATARZYNA HODOR


Dyplom mgr inż. arch. z wynikiem bardzo dobrym uzyskała w Politechnice Krakowskiej, Wydz. Architektury w 2001 r.; doktorat z wyróżnieniem w 2008 roku nt. Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, promotor prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska.

Od 1 kwietnia 2004 roku rozpoczęła prace w Zakładzie  Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych IAK WA PK; w 2006 roku uzyskała finansowanie projektu badawczego, promotorskiego.

 

Od października 2009 roku adiunkt w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych, prowadzi zajęcia na kierunku Architektura Krajobrazu w Politechnice Krakowskiej z projektowania zintegrowanego dotyczące rewaloryzacji ogrodów zabytkowych (rezydencjonalnych i klasztornych - koordynator przedmiotu projektowanie). W ramach zajęć fakultatywnych (II st. studiów kierunku architektura Krajobrazu) prowadzi zajęcia dotyczące Sacrum w krajobrazie.

Od 2009 roku jest współpromotorem i promotorem licznych nagradzanych prac inżynierskich oraz prac magisterskich. Jest promotorem pomocniczym jednego obronionego doktoratu oraz dwóch otwartych przewodów doktorskich.

Prace badawcze dotyczą tożsamości i dziedzictwa kulturowego związanego z sacrum, rewaloryzacją zabytkowej zieleni, rewitalizacją wsi i miasteczek. Współpracowała z ICOMOS, IFLA (przygotowywała dokumentacje do akredytacji kierunku architektura krajobrazu na WAPK 2015-2020), uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Infrastruktury i Sportu Nadrenii-Palatynatu.

Autor ekspertyz i projektów z tematyki ochrony krajobrazów,  rewitalizacji i rewaloryzacji.

Od 2013 roku jest głównym organizatorem cyklicznych konferencji naukowych w zakresie problematyki ogrodowej (od 2008 roku pełniła funkcję sekretarza naukowego w członka Rady naukowej).

Prowadzi współprace zagraniczną z ośrodkami z Kijowa i Budapesztu. Uczestniczy w projektach zagranicznych, współorganizuje warsztaty, wystawy studenckie, konkursy.

Jest współredaktorem licznych publikacji związanych z tematyką konferencji od 2007 roku.

Od 2012 roku jest członkiem Rady Wydziału WA PK

Od 2008 roku jest członkiem TMHiZK, od 2011 roku SPAK, SAK, od 2011 roku Sekcji Sztuki i Architektury Ogrodowej, KUiA O/PAN w Krakowie.

Jest koordynatorem Wydziału Architektury w narciarstwie alpejskim od sezonu 2014/15

 

W latach 2012 do 2016 była prodziekanem ds. studenckich WA

 

 

Pasje: narciarstwo, praca dydaktyczna z młodzieżą i dziećmi

Instruktor narciarski PZN, sternik jachtowy