MGR INŻ. ARCH. KRAJOBR. KATARZYNA KONOPACKA


   

Absolwentka Wydziału Architektury PK na kierunku Architektura Krajobrazu (praca dyplomowa magisterska dot. „Rewaloryzacji założenia pałacowo parkowego w Zwierzyńcu”, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, 2005r.). Od 2010 roku zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Pracowni Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu IAK WA PK, natomiast od 2017 roku w Zakładzie Kompozycji i Planowania Krajobrazu, współtworząc Zespół Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu. Współprowadzi zajęcia z przedmiotów projektowych: proj. zint. plac miejski oraz proj. zint. park publiczny, jak również z przedmiotów humanistycznych: komunikacja społeczna oraz socjologia i psychologia środowiskowa.

2013 roku ukończyła studium podyplomowe dla nauczycieli akademickich w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.

Podstawowe zainteresowania zawodowe związane są z profilem działalności Zespołu Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu, miedzy innymi z tematyką dotyczącą zagadnień szeroko pojętej partycypacji społecznej w przedsięwzięciach przestrzennych. Od 2015 roku certyfikowany facylitator metody planowania przestrzennego „ Planing for Real”. Główny obszar prowadzonych badań naukowych stanowią zagadnienia związane z aktywizacją ruchową seniorów, w szczególności w kontekście sformułowania zasad projektowania funkcjonalnych przestrzeni publicznych w dobie starzejących się społeczeństw.

2014-15 odbyła 4-ro miesięczny staż w ramach Projektu „Innowacyjny Transfer” realizowanym przez Agencję Rozwoju Innowacji SA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tematyka stażu: „Projekt przestrzeni łączącej pokolenia- EKO- miejsce zabaw juniora i seniora z elementami sensorycznymi w Parku Dębnickim.

 

Od 2013 roku systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych udokumentowane certyfikatami ukończenia licznych kursów i szkoleń między innymi z dziedziny grafiki komputerowej (Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop CS6, Adobe Flash, Adobe Dreamweaver, AutoCAD, SketchUp).

Certyfikat Esri ArcGIS I stopnia.

Certyfikat ukończenia kursu e-learningu Platformy Moodle- nowoczesne metody nauczania

 

Ponadto zaangażowana w działalność organizacyjną na uczelni, tj.: udział w organizacji licznych wystaw projektów semestralnych studentów WA PK, konferencji naukowych, konkursów studenckich, Dni Otwartych (promocja kierunku Architektury Krajobrazu na PK), warsztatów projektowych.

Opiekun praktyk studenckich po 2 roku na kierunku Architektura Krajobrazu WA PK (2014-16)

 

Od 2016 roku pełni funkcję koordynatora instytutowego ds. oceny parametryzacji jednostek. Importer danych do systemu POLON.