DR INŻ. ARCH. ARCH. KRAJOBR. MIŁOSZ ZIELIŃSKI


WYKSZTAŁCENIE:
-Dyplom magisterski na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura Krajobrazu 2009.
-Dyplom magisterski na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka 2012.
-Ukończenie z wyróżnieniem studium pedagogicznego dla nauczycieli akademickich w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK w 2010.
-Ukończenie studiów podyplomowych „Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna”  na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 2015.
-Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka nadany decyzją Rady Wydziału Architektury PK po obronie rozprawy doktorskiej pt.: Wpływ czynników antropogenicznych na kształtowanie krajobrazu w kontekście procesów projektowych i partycypacji społecznej, w 2014 roku (Promotor pracy doktorskiej Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Od 2009 roku zatrudniony najpierw na stanowisku asystenta
naukowo-dydaktycznego w Pracowni Projektowania Architektury Krajobrazu IAK WA PK, następnie adiunkta naukowo-dydaktycznego macierzystej jednostki. Od września 2017 jego miejscem zatrudnienia był Zakład Historii Sztuki Ogrodowej i Terenów Zieleni.
Od września 2020 pracuje w Katedrze Architektury Krajobrazu, w którym współtworzy Zespół Projektowania Architektury Krajobrazu.

Zainteresowania naukowe i pola badawcze:
1. Kształtowanie przestrzeni publicznych ze szczególnym uwzględnieniem współuczestnictwa użytkowników, kreacja w przestrzeni publicznej.
2. Filozoficzne zagadnienia twórczości architektonicznej (aksjologia, estetyka, etyka),
3. Urządzanie terenów i obiektów rekreacji i sportu.
4. Architektura krajobrazu miasta, rewitalizacja.

 

ZAINTERESOWANIA POZAZAWODOWE:

Sport, szczególnie kolarstwo (uprawianie i śledzenie)
Muzyka, szczególnie z czarnej płyty (słuchanie)
Fotografia i malarstwo (uprawianie i śledzenie) 

PUBLIKACJE

PROJEKTY

DOŚWIADCZENIE PROJEKTOWE:

Od 2009 współtworzy grupę projektową CCLA (Creatio Continua Landscape Architects) z którą przygotował kilkanaście opracowań projektowych dotyczących w szczególności zagospodarowania przestrzeni publicznych.
Równolegle współpracuje z różnymi specjalistami i projektantami przy projektach z zakresu architektury, urbanistyki i architektury krajobrazu.
Laureat licznych konkursów architektoniczno-urbanistycznych i krajobrazowych.
Uczestnik w charakterze prowadzącego grupy w warsztatach projektowych dla społeczności lokalnych.

Prezentacja wybranych projektów


UDZIAŁ W ZESPOŁACH EKSPERCKICH, KONKURSOWYCH I REDAKCYJNYCH:

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH/BRANŻOWYCH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH:

  • Członkostwo w Stowarzyszeniu Architektury Krajobrazu,  Członek Zarządu Głównego 2016-2018,
  • Członkostwo w Stowarzyszeniu Polskich Architektów Krajobrazu,  Członek zarządu Oddziału Małopolskiego, od 2011,
  • Członek Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego, oddział małopolski, od 2016,
  • Delegat SAK do IFLA Europe General Assembly, lata 2018-2020,
  • Członek  Komisji Urbanistyki i Architektury o/PAN w Krakowie, od 2019,