KIEROWNIK ZAKŁADU DR HAB. INŻ. ARCH. PROF.NADZW. PK ZBIGNIEW MYCZKOWSKI


Urodzony w roku 1955 w Krakowie, syn profesora Stefana Myczkowskiego, współtwórcy idei ochrony przyrody ojczystej. Od 1979 pracownik wówczas Zakładu, a obecnie Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. W 2002 roku powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Krakowskiej oraz na funkcję Dyrektora Instytutu Architektury Krajobrazu (2002 – 2003). Obecnie (od 2003) – kierownik Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich w tymże Instytucie. Doktorat Regionalizm architektoniczno-krajobrazowy Doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym (1990). Praca habilitacyjna Krajobraz wyrazem tożsamości na przykładzie wybranych obszarów chronionych w Polsce (1999). Absolwent Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody im. prof. S. Myczkowskiego na Akademii Rolniczej w Krakowie. Posiada uprawnienia projektowe, budowlane (członek Małopolskiej Izby Architektów), Autor i współautor ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu ochrony i kształtowania obszarów chronionych i krajobrazu, ponad stu ewidencji konserwatorskich zabytkowych parków i ogrodów oraz ponad dwustu studiów projektów i realizacji. Autor kilkudziesięciu ekspertyz wz. oddziaływania inwestycji na krajobraz kulturowy. Dwukrotnie nagrodzony Złotym Medalem Ministra Kultury i Sztuki za działalność na rzecz ochrony zabytkowych parków i ogrodów (1986, 1988) oraz dwukrotnie Złotą Odznaką Ministra Kultury i Sztuki Za Opiekę Nad Zabytkami (1993, 2004), a także Medalem Profesora Zygmunta Nováka Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za działalność w dziedzinie ochrony i kształtowania krajobrazu (1994) i Brązowym i Srebrnym Medalem Ministra Kultury Gloria Artis – Zasłużony Kulturze (2005, 2014) oraz przez Prezydenta RP: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (2002, 2017) i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2010). Laureat nagrody i medalu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. Prof. Gerarda Ciołka za zasługi w dziedzinie krajobrazu kulturowego i promowanie tej problematyki w kraju i zagranicą (2005) Ogółem kilkaset opracowań naukowych, studialnych projektowych i publikacji, a także współautor  dokumentacji do wpisu na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO karpackich kościołów drewnianych (wpisanych na Listę 03.07.2003).

Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody przy Ministrze Środowiska (2004 – 2019) oraz Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury (2004–2007 i 2016–2019 –zastępca Przewodniczącego Rady), Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków (2012-2016 i 2017-2020).

Promotor 8 ukończonych przewodów doktorskich i 4 w trakcie realizacji, ponad 250 dyplomów magisterskich i inżynierskich oraz na studiach podyplomowych.

 

 

PUBLIKACJE

1. Ochrona zasobów kulturowych – działania planistyczne w aspekcie krajobrazu kulturowego / Zbigniew Myczkowski //
W: Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. T. 2 = The Western Boyko Region – yesterday, today and
tomorrow. Vol. 2. – Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.
Polska Akademia Nauk, 2016. – (Monografie / Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława
Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk = Monographs / Institute of Geography and Spatial Organization. Polish
Academy of Sciences, ISSN 1643-2312 ; 17). – S. 579-592. – ISBN 978-83-61590-64-4
typ: rozdział/fragment książki
2. Ile polskiego krajobrazu w Polsce? / Zbigniew Myczkowski // W: Krajobraz Polski. Cudze chwalicie : ochrona i
kształtowanie rodzimego krajobrazu : XIX Forum Architektury Krajobrazu, [Uniwersytet Rzeszowski, 9-11 czerwiec
2016] / red. Agata Gajdek, Anna Sołtysik, Agnieszka Wójcik ; Uniwersytet Rzeszowski. – Boguchwała : Wydaw.
Amelia, 2016. – S. 49. – ISBN 978-83-63359-97-3
typ: materiały konferencyjne w książce
3. Ojciec i Przyjaciel / Zbigniew Myczkowski // W: Profesor Stefan Myczkowski we wspomnieniach. – Kraków : Wydaw.
Uniwersytetu Rolniczego, 2016. – S. 21-28. – ISBN 978-83-64758-31-7
typ: rozdział/fragment książki
4. Recenzja dorobku pleneru fotograficznego Konferencji KRAJart 2015 "Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu"
= Review of the artistic outcomes of the open-air session of the KRAJart 2015 conference "Special elements in the
local environment – signs of the times" / Zbigniew Myczkowski // W: Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu :
Plener artystyczny : monografia = A special element in its surroundings – signs of the times / pod red. Przemysława
Krajewskiego, Anny Plewki, Bogdana Gorczycy. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i
Zarządzania w Warszawie, 2016. – (Monografie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie = Monographs of
the University of Ecology and Management in Warsaw). – S. 14-17. – ISBN 978-83-62057-22-1
typ: materiały konferencyjne w książce
5. Park Ratuszowy i Park Szwedzki / Roman Marcinek, Zbigniew Myczkowski. – Kraków : Ośrodek Kultury im. Cypriana
K. Norwida, 2016. – 63 s. – (Seria Parki Krakowa ; 15). – ISBN 978-83-934916-7-4
typ: książka
6. Parki kulturowe – krakowskie doświadczenia w ochronie krajobrazu kulturowego / Zbigniew Myczkowski // Przegląd
Urbanistyczny. – 2016, R. 8, T. 12, s. 18-24. – ISSN 2080-9336
typ: artykuł w czasopiśmie
7. Zasoby kulturowe Bieszczadzkiego Parku Narodowego / zesp. pod kier. nauk. Zbigniew Myczkowski ; konsult.
konserwat. Marek Sawicki, oprac. danych Anna Lewanowicz, Piotr Rochowski // W: Bieszczadzki Park Narodowy – 40
lat ochrony. – Ustrzyki Górne : Bieszczadzki Park Narodowy, 2016. – ISBN 978-83-88505-53-9
typ: rozdział/fragment książki
8. The previous and new identity of place on chosen compositions of landscape architecture in China = Dawna i nowa
tożsamość miejsca wybranych dzieł architektury krajobrazu Chin / Zbigniew Myczkowski, Wojciech Rymsza-Mazur //
W: The genesis of the art of gardening and the modern landscape of China = Geneza sztuki ogrodowej i
współczesnego krajobrazu Chin. – Kraków : Wydaw. PK, 2016. – (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki. Architektura). – S. 11-36. – Seria gł.: Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISSN
0860-097X ; 526
Bibliografia Publikacji Pracownikow PK 1/8 raport nr 2017-08-22-221722-4806
typ: rozdział/fragment książki
9. Park Solvay / Roman Marcinek, Zbigniew Myczkowski. – Kraków : Ośrodek Kultury im. Cypriana K. Norwida, 2015. –
63 s. – (Seria Parki Krakowa ; 14). – ISBN 978-83-934916-3-6
typ: książka
10. Idea Parku Kulturowego Twierdzy Zamość w kontekście zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO /
Zbigniew Myczkowski, Urszula Forczek-Brataniec // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk.
Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. – 2015, T. 43,
s. 163-164. – ISSN 0079-3450
Punktacja MNiSW: 5
typ: artykuł w czasopiśmie
11. Krajobraz warowny Twierdzy Zamość w kontekście idei tożsamości miejsca i jej składników = Strategic landscape of
Zamość Fortress in context of idea of identity of place and its parameters / Zbigniew Myczkowski // Teka Komisji
Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ;
Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. – 2015, T. 43, s. 113-125. – ISSN 0079-3450
Punktacja MNiSW: 5
typ: artykuł w czasopiśmie
12. Kompozycyjne i architektoniczne wyznaczniki tożsamości krajobrazów = The compositional and architectural
determinants of landscape identity / Zbigniew Myczkowski // W: Klasyfikacje i oceny krajobrazów Polski drugiej dekady
XXI wieku = Classification and evaluation of Polish landscapes in the second decade of the XXI ct. – Lublin :
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2015. – (Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology,
ISSN 1899-3850 ; 40). – S. 199-208. – ISBN 978-83-88458-12-5
typ: rozdział/fragment książki
13. Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu fizjonomiczno-estetycznym :
założenia klasyfikacji i oceny = Physiognomic and aesthetic approach to spatial differentiation and characteristic
features of Polish landscapes : assumptions of classification and assessment / Zbigniew Myczkowski // W: Klasyfikacje
i oceny krajobrazów Polski drugiej dekady XXI wieku = Classification and evaluation of Polish landscapes in the
second decade of the XXI ct. – Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2015. – (Problemy Ekologii Krajobrazu =
The Problems of Landscape Ecology, ISSN 1899-3850 ; 40). – S. 135-144. – ISBN 978-83-88458-12-5
typ: rozdział/fragment książki
14. Zintegrowana ochrona jako szansa zachowania i kształtowania krajobrazu Polski / Zbigniew Myczkowski // W:
Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : II Konferencja Naukowo-Techniczna
TECH-BUD' 2015, Kraków, 21-23 października 2015 r. / red. Maciej Gruszczyński ; PZITB Polski Związek Inżynierów i
Techników Budownictwa. Oddział Małopolski w Krakowie. – Kraków : PZITB, 2015. – S. 229-230. – ISBN 83-923401-
6-7
typ: materiały konferencyjne w książce
15. Współczesne oddziaływanie ogrodów historycznych na krajobraz miejski i wiejski – od rezydencji królewskich po
zespoły pałacowe, dworskie i klasztorne : studium przypadków z realizacji w latach 1990-2013 = The contemporary
assesment of historical gardens on townscape and countryscape – from royal residences gardens throuout the palace,
manorhouse and monastery ones : the case study of realizations from 1990 to 2013 / Zbigniew Myczkowski // W:
Współczesna ranga zieleni zabytkowej : praca zbiorowa. – Kraków : Wydaw. PK, 2015. – (Monografia / Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura). – S. 65-86. – Seria gł.: Monografia / Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki, ISSN 0860-097X ; 492
typ: rozdział/fragment książki
16. Znaki czasu jako inspiracja dla idei dawnej i nowej tożsamości miejsca w krajobrazie / Zbigniew Myczkowski // W:
Element szczególny w otoczeniu - znaki czasu : materiały VII Konferencji Naukowej : KRAJart 2015, Zakopane, 15-18
września 2015 / oprac. ed. Barbara Świderek. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSEiZ, 2015. – (Materiały
Konferencyjne Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania). – S. 275-288. – ISBN 978-83-62057-10-8
typ: materiały konferencyjne w książce
17. Rewaloryzacja krajobrazu kulturowego / Zbigniew Myczkowski // W: Zabytek zadbany : co to znaczy? : praca zbiorowa.
– Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2015. – S. 53-69. – ISBN 978-83-63260-26-2
typ: rozdział/fragment książki

Więcej: publikacje pracowników biblioteka Politechniki Krakowskiej

PROJEKTY

  • Rewaloryzacja ogrodów królewskich w Niepołomicach (z J. Bogdanowskim i zespołem, 1991/2001)
  • Operaty dziedzictwa kulturowego w planach ochrony: Tatrzańskiego 1994/98, Ojcowskiego 1998 i Pienińskiego 2000 Parku Narodowego
  • Rewaloryzacja i rewitalizacja ogrodów królewskich w Wilanowie z zespołem pracowni arch.       J. Wowczaka 2007/2011
  • Koncepcja rewitalizacji i udostępnienia Twierdzy Zamość (w zespole z K i J. Wielgusami,         U. Forczek-Brataniec, W. Rymszą-Mazurem i K. Chajdysem i zespołem 2008/2014
  • Kierownictwo i współautorstwo planów ochrony parków kulturowych: Wilanowskiego (z. J. Korzeniem i zespołem 2009/12) Starego Miasta w Krakowie (z K. Wielgusem i zespołem 2011/13 – Nagroda Miasta Krakowa w dziedzinie Nauki i Techniki 2013), Parku Kulturowego Nowa Huta w Krakowie (z R. Marcinkiem, A Siwkiem, K. Wielgusem i U. Forczek- Brataniec i zespołem 2015-16), Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki w Zakopanem (z A Siwkiem, J. Wowczakiem, R. Marcinkiem, , K. Wielgusem i U. Forczek- Brataniec i zespołem 2016-17)