KIEROWNIK ZESPOŁU, PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ZBIGNIEW MYCZKOWSKI


Jest wychowankiem i pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Urodził się 5 lutego 1955 r. w Krakowie jako syn doktora nauk leśnych, późniejszego profesora — Stefana Myczkowskiego (laureata Nagrody Europy w 1976 r. za działalność na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu). Studia ukończył z wyróżnieniem Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1990 r., broniąc na Wydziale Architektury PK dysertacji pt. „Regionalizm architektoniczno-krajobrazowy Doliny Prądnika”, W 1999 r. Rada Wydziału Architektury PK na podstawie rozprawy pt. „Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce” nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki — teorii architektury i urbanistyki. Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych uzyskał 21 IX 2020 r. na mocy postanowienia prezydenta RP. Z Wydziałem Architektury PK jest związany jako nauczyciel akademicki od 1979. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Architektury Krajobrazu jako profesor. Pracę na uczelni łączył w latach 1985–1994 z funkcją głównego specjalisty wojewódzkiego — architekta w Dyrekcji Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, a w latach 1991–2001 — dyrektora Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie (od 2010 r. — oddział terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa). Był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach 1999–2000 i doradcą ministra środowiska w latach 2006–2008. Jest cenionym ekspertem w dziedzinie architektury krajobrazu, specjalistą z zakresu teorii architektury i urbanistyki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą obiektów zabytkowych sztuki ogrodowej i planowania przestrzennego w skali miejscowej, regionalnej i krajowej. Wiodącymi tematami w jego działalności twórczej (projekty i realizacje), jak i eksperckiej, studialnej oraz naukowo-badawczej (publikacje i konferencje) są: zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu oraz rola tożsamości miejsca w krajobrazie. W swoim dorobku ma — jako autor i współautor — ponad 150 publikacji z zakresu ochrony krajobrazu i kształtowania obszarów chronionych, ponad 100 ewidencji konserwatorskich zabytkowych parków i ogrodów oraz ponad 200 studiów, planów i projektów, w tym 28 wdrożonych i zrealizowanych. Jest także autorem kilkudziesięciu ekspertyz poświęconych oddziaływaniu inwestycji na krajobraz kulturowy i współautorem dokumentacji, na podstawie której w 2003 r. dokonano wpisu karpackich kościołów drewnianych na „Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO”. Posiada status architekta twórcy, uprawnienia projektowe i konserwatorskie. Jest rzeczoznawcą ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w zakresie architektury, urbanistyki, ruralistyki i ochrony krajobrazu kulturowego. Do jego ważniejszych zrealizowanych projektów należą: rewaloryzacja ogrodów królewskich w Niepołomicach (z J. Bogdanowskim i zespołem, 1991/2001); operaty dziedzictwa kulturowego w planach ochrony parków narodowych, rewaloryzacja i rewitalizacja ogrodów królewskich w Wilanowie (z zespołem pracowni arch. J. Wowczaka, 2007/2012); opracowanie koncepcji rewitalizacji i udostępnienia Twierdzy Zamość i realizacja (w zespole z K. i J. Wielgusami, U. Forczek-Brataniec i zespołem, 2008/2014); plany ochrony parków kulturowych — Starego Miasta w Krakowie (z K. Wielgusem i zespołem 2011/2013), Wilanowskiego (z. J. Korzeniem i zespołem, 2009/2012), Nowej Huty (z R. Marcinkiem, A. Siwkiem i in., 2017), zakopiańskich Krupówek (z R. Marcinkiem, A. Siwkiem, J. Wowczakiem i in., 2018–2019) oraz Kazimierza ze Stradomiem w Krakowie (z R. Marcinkiem, A. Siwkiem, J. Wowczakiem i in., 2019–2020). Jako pedagog Wydziału Architektury PK był promotorem 8 prac doktorskich, ponad 250 prac dyplomowych. Zasiada w radach naukowych kilku parków narodowych. Jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody  (od 2002 r.) oraz Rady Ochrony Zabytków (2004–2007, w latach 2016–2020 i 2021-2025 – wiceprzewodniczący) oraz Głównej Komisji Konserwatorskiej (2012–2016 i 2017–2021).  W 1992 r. reprezentował Polskę w Zespole Ekspertów Komitetu Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy, przygotowującym rekomendacje dla rządów państw członkowskich UE m.in. w zakresie zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Za swoje osiągnięcia w dziedzinie ochrony i kształtowania krajobrazu był wielokrotnie wyróżniany: Złotym Medalem za działalność na rzecz ochrony zabytkowych parków i ogrodów (w 1986 r. i w 1988 r.), Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami” (w 1993 r. i w 2004 r.), Medalem im. Profesora Zygmunta Nováka (1994 r.), Medalem i Nagrodą im. Gerarda Ciołka (2005 r.), Brązowym (2005), Srebrnym (2014) i Złotym (2019) Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Srebrnym (2002) i Złotym (2018) Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za Długoletnią Służbę” (2010 r.), odznaką „Honoris Gratia” przyznaną przez prezydenta Krakowa (2017 r.), medalem „Zasłużony dla PK” (2017 r.) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2020 r.). W 2013 r. wraz z zespołem (K. Wielgus, U. Forczek-Brataniec, K. Chajdys, K. Latusek, P. Nosalska, W. Rymsza-Mazur, O. Zapolska) otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa (w kategorii nauka i technika) za opracowanie planu ochrony Parku Kulturowego „Stare Miasto” w Krakowie. W 2018 r. otrzymał zespołową Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej.

 

 

PUBLIKACJE

Monografie:

  1. Z. Myczkowski, Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce Monografia 285, seria Architektura Kraków 1998/ 2003 (wyd. II) Kraków 2003, s. 228, (ISSN 0860 - 097X)

  2. Z. Myczkowski, Ochrona zasobów kulturowych w Bieszczadzkim Parku Narodowym i otulinie, Monografie Bieszczadzkie Tom XIII, Ustrzyki Dolne 2001 S. 184 - samodzielna monografia autorska, recenzowana (ISBN 83-88505-80-7)

  3. Krajobraz kulturowy polski Województwo Małopolskie Monografia zbiorowa pod redakcją J. Bogdanowskiego, Stowarzyszenie „Kultura i Natura” im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego, Kraków - Warszawa 2001, s. 240 (ISBN 83-915829-1-4) interdyscyplinarna monografia współautorska (Z. Myczkowski, J. Bogdanowski, A. Siwek, O, Dyba, R. Marcinek, S. Kołodziejski)

Rozdziały w książkach, artykuły i inne

1. Ochrona zasobów kulturowych – działania planistyczne w aspekcie krajobrazu kulturowego / Zbigniew Myczkowski //W: Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. T. 2 = The Western Boyko Region – yesterday, today and tomorrow. Vol. 2. – Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego,.Polska Akademia Nauk, 2016. – (Monografie / Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk = Monographs / Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences, ISSN 1643-2312 ; 17). – S. 579-592. – ISBN 978-83-61590-64-4, typ: rozdział/fragment książki
2. Ile polskiego krajobrazu w Polsce? / Zbigniew Myczkowski // W: Krajobraz Polski. Cudze chwalicie : ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu : XIX Forum Architektury Krajobrazu, [Uniwersytet Rzeszowski, 9-11 czerwiec
2016] / red. Agata Gajdek, Anna Sołtysik, Agnieszka Wójcik ; Uniwersytet Rzeszowski. – Boguchwała : Wydaw. Amelia, 2016. – S. 49. – ISBN 978-83-63359-97-3, typ: materiały konferencyjne w książce
3. Ojciec i Przyjaciel / Zbigniew Myczkowski // W: Profesor Stefan Myczkowski we wspomnieniach. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Rolniczego, 2016. – S. 21-28. – ISBN 978-83-64758-31-7 typ: rozdział/fragment książki
5. Park Ratuszowy i Park Szwedzki / Roman Marcinek, Zbigniew Myczkowski. – Kraków : Ośrodek Kultury im. Cypriana K. Norwida, 2016. – 63 s. – (Seria Parki Krakowa ; 15). – ISBN 978-83-934916-7-4 typ: książka
6. Parki kulturowe – krakowskie doświadczenia w ochronie krajobrazu kulturowego / Zbigniew Myczkowski // Przegląd Urbanistyczny. – 2016, R. 8, T. 12, s. 18-24. – ISSN 2080-9336 typ: artykuł w czasopiśmie
8. The previous and new identity of place on chosen compositions of landscape architecture in China = Dawna i nowa tożsamość miejsca wybranych dzieł architektury krajobrazu Chin / Zbigniew Myczkowski, Wojciech Rymsza-Mazur // W: The genesis of the art of gardening and the modern landscape of China = Geneza sztuki ogrodowej i współczesnego krajobrazu Chin. – Kraków : Wydaw. PK, 2016. – (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura). – S. 11-36. – Seria gł.: Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISSN 0860-097X ; 526 Bibliografia Publikacji Pracownikow PK 1/8 raport nr 2017-08-22-221722-4806 typ: rozdział/fragment książki
9. Park Solvay / Roman Marcinek, Zbigniew Myczkowski. – Kraków : Ośrodek Kultury im. Cypriana K. Norwida, 2015. – 63 s. – (Seria Parki Krakowa ; 14). – ISBN 978-83-934916-3-6, typ: książka
10. Idea Parku Kulturowego Twierdzy Zamość w kontekście zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO / Zbigniew Myczkowski, Urszula Forczek-Brataniec // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. – 2015, T. 43, s. 163-164. – ISSN 0079-3450 Punktacja MNiSW: 5 typ: artykuł w czasopiśmie
11. Krajobraz warowny Twierdzy Zamość w kontekście idei tożsamości miejsca i jej składników = Strategic landscape of Zamość Fortress in context of idea of identity of place and its parameters / Zbigniew Myczkowski // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. – 2015, T. 43, s. 113-125. – ISSN 0079-3450
Punktacja MNiSW: 5 typ: artykuł w czasopiśmie
12. Kompozycyjne i architektoniczne wyznaczniki tożsamości krajobrazów = The compositional and architectural determinants of landscape identity / Zbigniew Myczkowski // W: Klasyfikacje i oceny krajobrazów Polski drugiej dekady XXI wieku = Classification and evaluation of Polish landscapes in the second decade of the XXI ct. – Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2015. – (Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology, ISSN 1899-3850 ; 40). – S. 199-208. – ISBN 978-83-88458-12-5, typ: rozdział/fragment książki
13. Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu fizjonomiczno-estetycznym: założenia klasyfikacji i oceny = Physiognomic and aesthetic approach to spatial differentiation and characteristic
features of Polish landscapes : assumptions of classification and assessment / Zbigniew Myczkowski // W: Klasyfikacje i oceny krajobrazów Polski drugiej dekady XXI wieku = Classification and evaluation of Polish landscapes in the second decade of the XXI ct. – Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2015. – (Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology, ISSN 1899-3850 ; 40). – S. 135-144. – ISBN 978-83-88458-12-5 typ: rozdział/fragment książki
14. Zintegrowana ochrona jako szansa zachowania i kształtowania krajobrazu Polski / Zbigniew Myczkowski // W: Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : II Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD' 2015, Kraków, 21-23 października 2015 r. / red. Maciej Gruszczyński ; PZITB Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski w Krakowie. – Kraków : PZITB, 2015. – S. 229-230. – ISBN 83-923401- 6-7 typ: materiały konferencyjne w książce
15. Współczesne oddziaływanie ogrodów historycznych na krajobraz miejski i wiejski – od rezydencji królewskich po zespoły pałacowe, dworskie i klasztorne : studium przypadków z realizacji w latach 1990-2013 = The contemporary assesment of historical gardens on townscape and countryscape – from royal residences gardens throuout the palace, manorhouse and monastery ones : the case study of realizations from 1990 to 2013 / Zbigniew Myczkowski // W: Współczesna ranga zieleni zabytkowej : praca zbiorowa. – Kraków : Wydaw. PK, 2015. – (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura). – S. 65-86. – Seria gł.: Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISSN 0860-097X ; 492 typ: rozdział/fragment książki
16. Znaki czasu jako inspiracja dla idei dawnej i nowej tożsamości miejsca w krajobrazie / Zbigniew Myczkowski // W: Element szczególny w otoczeniu - znaki czasu : materiały VII Konferencji Naukowej : KRAJart 2015, Zakopane, 15-18 września 2015 / oprac. ed. Barbara Świderek. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSEiZ, 2015. – (Materiały Konferencyjne Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania). – S. 275-288. – ISBN 978-83-62057-10-8, typ: materiały konferencyjne w książce
17. Rewaloryzacja krajobrazu kulturowego / Zbigniew Myczkowski // W: Zabytek zadbany : co to znaczy? : praca zbiorowa. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2015. – S. 53 69. – ISBN 978-83-63260-26-2 typ: rozdział/fragment książki

Więcej: publikacje pracowników biblioteka Politechniki Krakowskiej (112 pozycji)

PROJEKTY

Wiodące prace projektowe i planistyczne

  • Rewaloryzacja ogrodów królewskich w Niepołomicach (z J. Bogdanowskim i zespołem, 1991/2001)

  • Operaty dziedzictwa kulturowego, ochrony walorów kulturowych i operatów generalnych /syntez/ w planach ochrony: Bieszczadzkiego Tatrzańskiego 1994/98, Ojcowskiego 1998 i Pienińskiego 2000 Parku Narodowego

  • Rewaloryzacja i rewitalizacja ogrodów królewskich w Wilanowie z zespołem pracowni arch.  J. Wowczaka 2007/2011

  • Koncepcja rewitalizacji i udostępnienia Twierdzy Zamość (w zespole z K i J. Wielgusami,  U. Forczek-Brataniec, W. Rymszą-Mazurem i K. Chajdysem i zespołem 2008/2014

  • Kierownictwo i współautorstwo planów ochrony parków kulturowych: Wilanowskiego (z. J. Korzeniem i zespołem 2009/12) Starego Miasta w Krakowie (z K. Wielgusem i zespołem 2011/13 – Nagroda Miasta Krakowa w dziedzinie Nauki i Techniki 2013), Parku Kulturowego Nowa Huta w Krakowie (z R. Marcinkiem, A Siwkiem, K. Wielgusem i U. Forczek- Brataniec i zespołem 2015-16), Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki w Zakopanem (z A. Siwkiem, J. Wowczakiem, R. Marcinkiem, , K. Wielgusem i U. Forczek- Brataniec i zespołem 2016-17), Parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem w Krakowie (z A. Siwkiem, J. Wowczakiem, R. Marcinkiem, , K. Wielgusem i U. Forczek- Brataniec i zespołem 2019-2020)