DR INŻ. ARCH. IZABELA SYKTA


Izabela Sykta, dr inż. arch.

 

Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 1993 r. Dyplom magisterski pt. Centrum wielofunkcyjne ‘Ogród Freege’go’ przy ul. Lubicz w Krakowie, opracowany pod kierunkiem prof. Aleksandra Böhma, otrzymał Wyróżnienie WA PK.

Od 1994 r. pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu na WA PK. Początkowo w Zakładzie Krajobrazu Miejskiego, obecnie – w Zakładzie Kompozycji i Planowania Krajobrazu.

W 2008 r. obroniła pracę doktorską pt. Znaczenie wyróżniających się, kontrowersyjnych obiektów architektury współczesnej dla kształtowania i percepcji krajobrazu miejskiego, pod kierunkiem prof. Aleksandra Böhma, za którą w  2009 r. otrzymała Wyróżnienie Ministra Infrastruktury.

Praca w Instytucie to udział w szeregu zrealizowanych projektach badawczych, z których ważniejsze to GRANT międzynarodowy pt. Dziedzictwo architektoniczne polskiej emigracji w Brazylii w stanie Parana (1995-1999), GRANT promotorski pt. Znaczenie wyróżniających się obiektów architektury współczesnej dla kształtowania i percepcji krajobrazu miejskiego (2005-2007), czy GRANT pt. Walory krajobrazowe w planach zagospodarowania przestrzennego (2006-2008), a także licznych opracowaniach studialnych, badawczych i pracach projektowych. Wśród nich należy wymienić: Studium podwyższenia obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie na odcinku od Stopnia Dąbie do Stopnia Kościuszko oraz przebudowy przepraw przez Wisłę ze względu na ochronę przeciwpowodziową, z uwzględnieniem aspektów krajobrazowych i architektonicznych (1997), uhonorowane NAGRODĄ MIASTA KRAKOWA w 1998 r., Uaktualnienie i rozszerzenie Planu Koordynacyjnego dla III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem technologicznym do wystąpienia o WZiZT. Etap II – rozszerzenie Planu o tereny „Parku Jagiellońskiego” (200 ha) obejmujące koncepcję ogrodu botanicznego wraz z otuliną pola golfowego, parku publicznego (2000), Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych miasta Sanoka (2004), czy Opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu WKS WAWEL – Młynówka Królewska w Krakowie (2013), zakończone realizacją w 2015 r.

Autorka około 40 publikacji naukowych – wiele z nich dotyczy głównych zainteresowań naukowych i badawczych, tj. współczesnych trendów w urbanistyce, architekturze i architekturze krajobrazu i ich wpływu na kształtowanie i percepcję krajobrazu miejskiego. W ostatnich latach głównym polem badań stały się tereny i obiekty stanowiące dziedzictwo wielkich wystaw światowych oraz ich wpływ na rozwój i kształtowanie krajobrazu i wizerunku miast.

Nauczyciel akademicki – prowadzi zajęcia na kierunku Architektura krajobrazu z Projektowania zintegrowanego na I i II stopniu studiów oraz wykłady z przedmiotu Zasady Projektowania Krajobrazu. Gościnnie – wykłady z Planowania przestrzennego oraz Historii i Teorii Planowania Przestrzeni. Promotor dyplomów inżynierskich (20) i współpromotor dyplomów magisterskich (2). Współautorka podręcznika akademickiego pt. Projektowanie ogrodu: zbiór zadań z projektowania zintegrowanego dla studentów architektury krajobrazu (autorzy: A. Zachariasz, I. Sykta, J. Szwed, M. Klimkiewicz-Kozak), Kraków 2016, uhonorowanego NAGRODĄ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZESPOŁOWĄ ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE w 2016 r.

Architekt – od 2015 r. prowadzi własną pracownię projektową IDeeS Architektura i Krajobraz. Ważna w  dotychczasowym działalności projektowej jest współpraca z krakowskimi OO. Dominikanami i wykonane dla klasztoru studia historyczne, koncepcje projektowe i projekty wykonawcze wirydarzy oraz aktualnie opracowany projekt ogrodów dominikańskich. IDeeS Architektura i Krajobraz odnosi sukcesy w konkursach architektoniczno-urbanistycznych, często współpracując ze studentami i absolwentami kierunku Architektura krajobrazu oraz kolegami z Instytutu Architektury Krajobrazu. Największym sukcesem na tym polu jest I NAGRODA w Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Rewitalizacja Zagórza w Rumi”, czego efektem są prowadzone obecnie prace nad projektami budowlanymi i wykonawczymi zagospodarowania osiedla Zagórze i Wzgórza Markowca w Rumi.

Pasja – podróże dedykowane głównie poznawaniu miast, ich kultury i krajobrazu, zgłębianiu ich fenomenu i odkrywaniu piękna, zwłaszcza tego nieoczywistego…