DR INŻ. ARCH. IZABELA SYKTA


Studia:

1987-1993

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

1993

Dyplom magisterski pt. Centrum wielofunkcyjne ‘Ogród Freege’go’ przy ul. Lubicz w Krakowie,

promotor: prof. Aleksander Böhm, Kraków 1993, Wyróżnienie WA PK

Praca naukowo-dydaktyczna:

od 1994

Instytut Architektury Krajobrazu Wydział Architektury Politechnika Krakowska

2008

Doktorat pt. Znaczenie wyróżniających się, kontrowersyjnych obiektów architektury współczesnej dla kształtowania i percepcji krajobrazu miejskiego, promotor: prof. Aleksander Böhm, Kraków 2008, Wyróżnienie Ministra Infrastruktury 2009

Projekty badawcze:

1994-1996

GRANT pt. Zagospodarowanie przestrzenne stref ochronnych krajobrazu miejskiego w warunkach demokracji i gospodarki rynkowej (autorzy: E. Heczko-Hyłowa – kierownik projektu, A. Böhm, W. Kosiński, K. Dąbrowska-Budziło, K. Pawłowska – gł. wykonawcy, I. Sykta – współpraca /IAK PK/)

1995-1997

GRANT międzynarodowy pt. Dziedzictwo architektoniczne polskiej emigracji w Brazylii w stanie Parana (autorzy: A. Böhm – kierownik projektu, W. Kosiński, A. Zachariasz, L.  Bylina, I. Sykta /IAK PK/, A. Karwińska /AE/, S. Povoa Pires /ICOMOS Brazylia/  – gł. wykonawcy)

1998-1999

GRANT międzynarodowy pt. Badania dziedzictwa architektonicznego polskiej emigracji w Brazylii (kontynuacja) (autorzy: W. Kosiński – kierownik projektu, A. Zachariasz, I. Sykta – gł. wykonawcy /IAK PK/)

1998-1999

GRANT „młody badacz” pt. Kontrowersyjne realizacje architektoniczne w krajobrazie Paryża, Wiednia i Krakowa (wybrane przykłady od końca XIX w. do czasów współczesnych) (I. Sykta – kierownik projektu /IAK PK/)

2005-2007

GRANT promotorski pt. Znaczenie wyróżniających się obiektów architektury współczesnej dla kształtowania i percepcji krajobrazu miejskiego (autorzy: prof. A. Böhm  – kierownik projektu, I. Sykta – gł. wykonawca /IAK PK/)

2006-2008

GRANT pt. Walory krajobrazowe w planach zagospodarowania przestrzennego (autorzy: A. Böhm – kierownik projektu, A. Zachariasz, I. Sykta, /IAK PK/, E. Szumakowicz /PK/, K. Wojciechowski /KUL/, W. Osikowska, J. Przetacznik /UJ/, S. Mularz, W. Drzewiecki /AGH/ – gł. wykonawcy)

2008-2009

Polsko-japoński projekt badawczy pt. Studia porównawcze ochrony i użytkowania historycznych miast Kyoto, Kanazawa, Kraków i Warszawa, Japońskie Towarzystwo Promocji Nauki / PAN (autorzy: K. Pawłowska – koordynator projektu, A. Zachariasz, A. Skrzyńska, K. Konopacka, J. Konopacki, I. Sykta /IAK PK/ – gł. wykonawcy)

Ważniejsze prace studialne, badawcze i projektowe:

1997

Studium podwyższenia obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie na odcinku od Stopnia Dąbie do Stopnia Kościuszko oraz przebudowy przepraw przez Wisłę ze względu na ochronę przeciwpowodziową, z uwzględnieniem aspektów krajobrazowych i architektonicznych (autorzy: A. Böhm – kierownik tematu, E. Heczko-Hyłowa, W. Kosiński, P. Ozimek, K. Pawłowska, I. Sykta, Z. Wikłacz, A. Zachariasz)

1998

Plan Koordynacyjny Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Branicach w Nowej Hucie (autorzy: A. Böhm, A. Zachariasz, I. Sykta /IAK/, opr. komp.: P. Ozimek, P. Rygiel, U. Gola /UCK PK/)

1999

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna „parku dydaktycznego” – Polska w miniaturze w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, etap I (autorzy: A. Böhm – kierownik tematu, K. Bieda, A. Zachariasz, P. Rygiel. P. Ozimek, I. Sykta)

2000

Uaktualnienie i rozszerzenie Planu Koordynacyjnego dla III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem technologicznym do wystąpienia o WZiZT. Etap II – rozszerzenie Planu o tereny „Parku Jagiellońskiego” (200 ha) obejmujące koncepcję ogrodu botanicznego wraz z otuliną pola golfowego, parku publicznego (autorzy: A. Böhm – kierownik zespołu, A. Zachariasz, I. Sykta, P. Rygiel; opr. komp.: P. Ozimek, A. Ozimek, U. Gola, J. Pełech; komunikacja: W. Wańkowicz; infrastruktura: A. Trzos)

2003

Studium urbanistyczno-konserwatorskie bulwarów Wisły między mostami Zwierzynieckim a Kotlarskim w Krakowie (autorzy: A. Böhm, A. Zachariasz, I. Sykta, P. Rygiel)

2003

Studium historyczne i analiza kompozycyjno-widokowa zespołu pałacowego w Płazie (pod kątem wprowadzenia wielofunkcyjnego boiska sportowego) (autorzy: A. Böhm, A. Zachariasz, I. Sykta, P. Rygiel)

2004

Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych miasta Sanoka, (autorzy: A. Böhm, A. Zachariasz, I. Sykta, P. Rygiel)

2005

Projekt parku św. Kingi w Wieliczce (autorzy: A. Böhm, A. Zachariasz, I. Sykta, P. Rygiel)

2013

Opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu WKS WAWEL – Młynówka Królewska w Krakowie (autorzy: A. Zachariasz – kierownik tematu, I. Sykta, W. Bobek, K. Fabijanowska, J. Gancarz-Żebracka, M. Klimkiewicz, J. Konopacki, F. Suchoń, Z. Kawa, M. Gurdak, konsultacje w zakresie architektury J. Gyurkovich, A.A. Kantarek. Realizacja 2015

Ważniejsze publikacje:

2004

A. Böhm, A. Zachariasz, I. Sykta, P. Rygiel, Zielony Sanok. Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych Sanoka, Sanok 2004, Urząd Miasta Sanoka

2005

I. Sykta, Nowe = kontrowersyjne technologie w krajobrazie miejskim. Materiały konferencyjne VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych, [w:] Czasopismo Techniczne Architektura, Seria Architektura, Z.6-A/2005, Kraków 2008, s. 35-42.

2006

I. Sykta, Kontrowersyjne obiekty architektoniczne w krajobrazie międzywojennego Krakowa, [w:] Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta, Wydawnictwo sympozjalne KUiA PAN, Seria Teoria a praktyka w architekturze współczesnej, pod red. A. Niezabitowskiego i M.  Żmudzińskiej-Nowak, Gliwice 2006, s. 244-253.

2007

I. Sykta, Kontrowersyjna architektura współczesna w krajobrazie miejskim, [w:] Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu pt. Sztuka ochrony i kształtowania środowiska Czasopismo Techniczne, Seria Architektura, Z. 10/2007, Z. 5-A/2007, Kraków 2007, s. 96-98.

2008

I. Sykta, Kontrowersyjne obiekty architektury współczesnej – ryzykowne eksperymenty w historycznym centrum miasta, [w:] Serce miasta. Czasopismo Techniczne, Seria Architektura, Z. 4-A/2008, Z. 9 (ROK 105), Kraków 2008, s. 161-168.

2008

I. Sykta, Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, [w:] Walory krajobrazowe w planach zagospodarowania przestrzennego, Czasopismo Techniczne, Seria Architektura, Z. 4/2008 (ROK 105), Kraków 2008, s. 29-49.

I. Sykta, Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, [w:] Walory krajobrazowe w planach zagospodarowania przestrzennego, Czasopismo Techniczne, Seria Architektura, Z. 4/2008 (ROK 105), Kraków 2008, s. 51-67.

I. Sykta, A. Zachariasz, Przekształcenia krajobrazu wybranych obszarów w latach 1966-2007, [w:] Walory krajobrazowe w planach zagospodarowania przestrzennego, Czasopismo Techniczne, Seria Architektura, Z. 4/2008 (ROK 105), Kraków 2008, s. 109-135.

2009

I. Sykta, ‘Cityscape scrapers’ – kontrowersyjne obiekty architektury współczesnej w krajobrazie miejskim jako element ogniskujący rozwój rekreacji i turystyki, [w:] Nauka Przyroda Technologie, tom 3, Zeszyt 1, wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 10.

2010

I. Sykta, R. Szarek, Specyfika i osobliwości krajobrazu Sapporo, [w:] Czasopismo Techniczne, Seria Architektura, Z. 4-A/2010 (ROK 107), Zeszyt 12, Kraków 2010, s. 207-243.

2010

I. Sykta, Genius LociGenius Artficis parku Moerenuma w Sapporo, [w:] Genius loci w sztuce ogrodowej (aspekty historyczne i współczesne), Czasopismo Techniczne, Seria Architektura, Z. 5-A/2010 (ROK 107), Zeszyt 13, Kraków 2010, s. 187-195.

2010

A. Böhm, W. Kosiński, I. Sykta & A. Zachariasz, Research by the Krakow University of Technology in Brazil. Architectural heritage of the Polish emigre community – Investigaciones de la Universidad Tecnologica de Cracovia en Brasil. El patrimonio arquitectonico de emigracion polaca, s. 309-338 [w:] Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowski, A. Paulo & J. Wojtusiak (eds), The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies. W. Szafer Institute od Botany, Polish Academy of Science, Kraków 2010, p. 487.

2012

I. Sykta, Parki Barcelony – od stylu modernisme po współczesne krajobrazy tworzone „od-nowa”, [w:] Architektura krajobrazu. Studia i Prezentacje. 1(34) 2012, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 106-120.

2012

I. Sykta, Przestrzenie kommemoratywne w krajobrazie Barcelony, [w:] „Ogrody pamięci” w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu. Czasopismo Techniczne, Seria Architektura, Z. 2-A/2012 (ROK 109), Zeszyt 7, Kraków 2012, s. 227-239.

2012

I. Sykta, Ekonomiczne aspekty turystyki kulturowej – szlakiem kontrowersyjnych obiektów architektury współczesnej w krajobrazie miast historycznych, [w:]  Nowa Ekonomia Turystyki Kulturowej, Seria: Monografie – Prace zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Red. Nauk.:  M. K. Leniartek, Krzysztof Widawski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” Wrocław 2012, s. 175-195.

2012

I. Sykta, Współczesne tendencje w kształtowaniu krajobrazu i architektury winnic, [w:] Ogrody użytkowe i ich miejsce w sztuce ogrodowej, Czasopismo Techniczne, Seria Architektura, Z. 8-A/2012 (ROK 109), Zeszyt 30, Kraków 2012, s. 231-243.

2013

I. Sykta, A. Böhm, A. Zachariasz, P. Patoczka, Zakład Kompozycji i Planowania Krajobrazu (dawniej Zakład Krajobrazu Miejskiego i Stref Podmiejskich), [w:] 1992-2012. Dwudziestolecie Instytutu Architektury Krajobrazu WA PK, red. A. Böhm, I. Sykta, Wyd. PK, Kraków 2013, s. 51-69.

I. Sykta, Prace studenckie, [w:] 1992-2012. Dwudziestolecie Instytutu Architektury Krajobrazu WA PK, red. A. Böhm, I. Sykta, Wyd. PK, Kraków 2013, s. 114-127.

2014

I. Sykta, Ewolucja idei postępu i wizji miast przyszłości zapisana w krajobrazach, obiektach i pokazach wystaw światowych – od Londynu 1851 do Nowego Jorku 1939 = Evolution of the idea of progress and visions of future cities encoded in the landscapes, architectural structures and shows of world exhibitions – from London 1851 to New York 1939 [w:] Przestrzeń i Forma ’21/2014, Szczecin 2014, s. 353-376.

2015

I. Sykta, Wystawy  międzynarodowe i ich wpływ na kształtowanie krajobrazu miast – próba retrospekcji i współczesnej oceny skutków krajobrazowych = The international exhibitions and their impact on the city landscape – an attempt of retrospection and contemporary valorization of their influence on countryside, [w:] Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. OL PAN, 2014, X/4, s. 5-34.

2015

I. Sykta, Ewolucja idei postępu i wizji miast przyszłości zapisana w krajobrazach, obiektach i pokazach wystaw światowych – od Brukseli 1958 do Osaki 1970 = Evolution of the idea of progress and visions of future cities encoded in the landscapes, architectural structures and shows of world exhibitions – from Brussels 1958 to Osaka 1970. [w:] Przestrzeń i Forma ’22/2014, Szczecin 2014, s. 103-122.

2015

I. Sykta, Modele organizacyjne i finansowe wystaw światowych = Organisational and Financial Models of World Exhibitions. [w:] Kwartalnik Architektura Krajobrazu nr 4/2014, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 62-85.

2015

I. Sykta, Dziedzictwo ogrodów mauretańskich w Andaluzji = The heritage of Moorish gardens in Andalusia [w:] red. K. Hodor, K. Łakomy, Współczesna ranga zieleni zabytkowej. Monografia 492, Seria Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015, s. 115-138.

2015

A. Zachariasz, I. Sykta, J. Szwed, M. Klimkiewicz- Kozak,  Projektowanie ogrodu: zbiór zadań z projektowania zintegrowanego dla studentów architektury krajobrazu, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015, ss. 219.

2016

I. Sykta, The impact of Worlds’ Exhibitions on landscape and development of cities. Urban, architectural park and symbolic legacy of expos, [w:] CRACOW LANDSCAPE monographs Vol. 3. Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection. Problems of Protection & Sharing. Kraków 2016, Institute of Archeology. Jagiellonian University in Kraków. Institute of Landscape Architecture. Cracow University of Technology, p. 71-87, jęz. ang.

2016

I. Sykta, Identity and attractiveness of Polish Architecture and Art in World’s Exhibition landscapes – on examples of Polish national pavilions before II World War. Tożsamość i atrakcyjność polskiej architektury i sztuki  w krajobrazach wystaw światowych – na przykładach polskich pawilonów narodowych przed II wojną światową, [w:] Przestrzeń i Forma ’27/2016, s. 269-292.

2016

I. Sykta, Impact of the Shanghai World Exhibition on the city’s development and landscape =  Wpływ Wystawy Światowej w Szanghaju na rozwój i krajobraz miasta, [w:] The Landscape and Architecture of Historical and Modern China / Krajobraz i architektura historycznych i współczesnych Chin, vol. 2, ed. / red. A. Zachariasz, Politechnika Krakowska, Seria Architektura, Monografia 527, Kraków 2016, s. 121-156.

2016

I. Sykta, Tożsamość architektoniczna polskich pawilonów narodowych na wystawach światowych po II wojnie światowej, [w:] Tożsamość krajobrazu. O dziedzictwie przeszłości w krajobrazie. Tom 2, pod. Red. M. Kłopotowskiego i D. Gawryluk, Agencja Wydawnicza Ekopress, Białystok 2016, s. 47-59.

2016

A. Zachariasz, I. Sykta, J. Szwed, M. Klimkiewicz-Kozak, Projektowanie ogrodu: zbiór zadań z projektowania zintegrowanego dla studentów architektury krajobrazu, Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016

2017

I. Sykta, Synergia terenów wystaw światowych i struktur przestrzennych miast-gospodarzy =  Synergy of world’s exhibitions areas and spatial structures of host cities, [w:] Budownictwo i Architektura, vol.16(2) (2017), Politechnika Lubelska, Lublin 2017, s. 5-30.

Nagrody i wyróżnienia:

1995

I nagroda ex equo w konkursie architektonicznym na Krakowskie Centrum Komunikacyjne (I etap) (autorzy: A. Böhm, K. Bieda, W. Kosiński, A. Rudnicki, A. Zachariasz, I. (Sikora) Sykta, D. Sykta, M. Micor)

1998

Nagroda Miasta Krakowa (zespołowa) w 1998 r. za „Studium podwyższenia obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie na odcinku od Stopnia Dąbie do Stopnia Kościuszko oraz przebudowy przepraw przez Wisłę ze względu na ochronę przeciwpowodziową, z uwzględnieniem aspektów krajobrazowych i architektonicznych” (praca zbior. pod kier. A. Böhma; autorzy A. Böhm, E. Heczko-Hyłowa, W. Kosiński, P. Ozimek, K. Pawłowska, I. Sykta, Z. Wikłacz, A. Zachariasz), Kraków 1997

2001

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej w 2001 r. (zespołowa II stopnia) w dziedzinie dydaktyki [za:] Inicjatywę i działania, które doprowadziły do uruchomienia nowego kierunku studiów “Architektura krajobrazu” na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (zespół A. Böhm, A. Zachariasz, M. Łuczyńska-Bruzda, K. Pawłowska, A. Mitkowska, M. Siewniak, I. Sykta, P. Rygiel)

2009

Wyróżnienie Ministra Infrastruktury w 2009 r. za pracę doktorską pt: Znaczenie wyróżniających się, kontrowersyjnych obiektów architektury współczesnej dla kształtowania i percepcji krajobrazu miejskiego, Kraków 2008

2016

Nagroda Ministra nauki i szkolnictwa wyższego zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w 2016 r. [za:] Podręcznik akademicki pt. Projektowanie ogrodu: zbiór zadań z projektowania zintegrowanego dla studentów architektury krajobrazu (autorzy: A. Zachariasz, I. Sykta, J. Szwed, M. Klimkiewicz-Kozak), Kraków 2016

Działalność projektowa:

od 2015

własna praktyka projektowa – IdeeS ARCHITEKTURA i KRAJOBRAZ

Konkursy architektoniczno-urbanistyczne:

2016

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt budynku usługowego z sąsiadującym terenem zieleni w rejonie ulic: Grunwaldzka – Józefa sowińskiego – Księżycowa w Poznaniu. Organizator: Fundacja Familijny Poznań. Autorzy: IDeeS Architektura i Krajobraz, I. Sykta, D. Sykta, K. Porada, Z. Kawa. WYRÓŻNIENIE

2016

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie. Organizatorzy: SARP O/Białystok, UM Augustowa. Autorzy: IDeeS Architektura i Krajobraz, Bogdan Skoczek S & W Vision, Sarbud S.C., I. Sykta, D. Sykta, B. Skoczek (architektura), M. Sarata, M. Faron, Ł. Frączek (konstrukcja), M. Czyszczoń, D. Kowal (architektura krajobrazu), M. Nyczyk (wizualizacje), M. Cieślik (drogi). I wyróżnienie

2016

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na park archeologiczny Obłazowa w Nowej Białej. Organizator: Urząd Gminy Nowy Targ. Autorzy: IDeeS Architektura i Krajobraz, I. Sykta, D. Sykta, D. Kowal, A. Baryżewska, M. Czyszczoń, A. Polak, W. Wesołowska. III nagroda

2017

Bandirma Park Competition. Międzynarodowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na park publiczny w Bandirmie w Turcji. Organizator: Miasto Bandirma. Autorzy: I. Sykta, D. Sykta, A. Zachariasz, M. Zieliński, J. Kocieniewski, A. Ozimek, P. Ozimek, A. Baryżewska, A. Polak, M. Czyszczoń, W. Wesołowska, M. Skomarowska.

2017

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Rewitalizacja Zagórza w Rumi”. Autorzy: Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz, I. Sykta, D. Sykta, A. Zachariasz, A. Ozimek, P. Ozimek (architektura), K. Elwart, S. Cyran, A. Baryżewska, A. Polak, K. Machaj (architektura krajobrazu), M. Sarata (konstrukcja), M. Cieślik (drogi), Ł. Biedroń (instalacje elektryczne), A. Bajek-Tylek (instalacje). I NAGRODA i Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

2017

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego, stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie. Organizator: SARP O/Kraków. Autorzy: Autorzy: IDeeS Architektura i Krajobraz, I. Sykta, D. Sykta, M. Tor, K. Barański, M. Sykta.

Projekty architektoniczno-urbanistyczne i architektoniczno-krajobrazowe:

2001

Projekt architektoniczny domu jednorodzinnego w Górnej Wsi k/Michałowic. Inwestor prywatny. Autorzy: D. Sykta, I. Sykta.

2009

Projekt architektoniczny domu jednorodzinnego z gabinetem lekarskim w Michałowicach. Inwestor prywatny. Autorzy: D. Sykta, I. Sykta.

2013

Projekt  zagospodarowania podworca i sieni kamienicy przy ul. Stolarskiej 4-6. (Koncepcja). Zlec. OO. Dominikanie Kraków Autorzy: I. Sykta (kierownik tematu), A. Zachariasz, M. Klimkiewicz, konsult. zieleni K. Fabijanowska.

2013

Koncepcja ośrodka rekolekcyjnego OO. Dominikanów we Włosani k. Krakowa. Zlec. OO. Dominikanie Kraków. Autorzy: D. Sykta (kierownik tematu), I. Sykta, współpr. E. Jasińska).

2013

Opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu WKS Wawel – Młynówka Królewska w Krakowie. Zlec.: Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Autorzy: A. Zachariasz (kierownik tematu), I. Sykta, W. Bobek, K. Fabijanowska, J. Gancarz-Żebracka, M. Klimkiewicz, J. Konopacki, F. Suchoń, Z. Kawa, M. Gurdak, konsultacje w zakresie architektury dla WA PK: J. Gyurkovich, A.A. Kantarek

2014/2015

Projekt zagospodarowania terenu i zieleni przy domu jednorodzinnym w Podstolicach. Inwestor prywatny. Autorzy: I. Sykta (kierownik tematu), D. Sykta (architektura), E. Bańka (konstrukcja).

2014-2016

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. B. Wallek-Walewskiego 2 w Krakowie. Koncepcja. Projekt budowlany. Inwestor prywatny. Autorzy: Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz, D. Sykta (kierownik tematu), I. Sykta.

2015

Studium historyczne, wytyczne konserwatorskie i koncepcja projektowa III wirydarza w klasztorze OO. Dominikanów w Krakowie. Zlec. OO. Dominikanie, Autorzy: Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz, I. Sykta (kierownik tematu), A. Zachariasz, M. Klimkiewicz-Kozak.

2015

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, nawierzchni i zieleni III wirydarza w klasztorze OO. Dominikanów w Krakowie. Zlec. OO. Dominikanie, Autorzy: Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz, I. Sykta (kierownik tematu), A. Zachariasz, M. Cieślik (drogi).

2016

Studium historyczne, wytyczne konserwatorskie i koncepcja projektowa I wirydarza w klasztorze OO. Dominikanów w Krakowie. Zlec. OO. Dominikanie, Autorzy: Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz, I. Sykta (kierownik tematu), A. Zachariasz, M. Klimkiewicz-Kozak.

2016

Projekt koncepcyjny zieleni na terenie Osiedla Słowiańskie Wzgórze przy ul. Kwartowej w Krakowie. Zlec. WAKO Kraków, Autorzy: Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz, I. Sykta (kierownik tematu), K. Porada, Z. Kawa.

2016

Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu nr 76 przy ul. Emaus w Krakowie (w tym: inwentaryzacja zieleni, projekt gospodarki zielenią, projekt zieleni, projekt nawierzchni, projekt małej architektury). Zlec. Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków, Autorzy: Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz, I. Sykta (kierownik tematu), D. Sykta, K. Fabijanowska, A. Adamczyk, J. Bzdyk, M. Cieślik (drogi).

2017

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, nawierzchni i zieleni I wirydarza w klasztorze OO. Dominikanów w Krakowie. Zlec. OO Dominikanie, Autorzy: Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz , I. Sykta (kierownik zespołu), A. Zachariasz, K. Porada, K. Szar (konsult. zieleń), M. Cieślik (drogi)

2017

Projekt zagospodarowania Osiedla Zagórze i Wzgórza Markowca w ramach Rewitalizacji Zagórza w Rumi. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna. Autorzy: Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz, I. Sykta (kierownik zespołu), D. Sykta (gł. projektant), A. Zachariasz, A. Ozimek, P. Ozimek, S. Cyran, A. Baryżewska, Z. Kawa, M. Odrowąż, A. Polak, K. Machaj (architektura, architektura krajobrazu), M. Sarata (konstrukcja), M. Cieślik (drogi).

2017

Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego Zagórze w ramach Rewitalizacji Zagórza w Rumi. Projekt budowlany. Autorzy: Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz, I. Sykta (kierownik projektu), D. Sykta (architektura – gł. projektant), A. Baryżewska, A. Polak (architektura, architektura krajobrazu), SARBUD M. Sarata (konstrukcja), Pracownia Projektowo-Usługowa AMC Projektowanie M. Cieślik (drogi), ELEN S.C. R. Licał (infrastruktura elektryczna), MW Projekt M. Walczak (infrastruktura sanitarna).