DR INŻ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA ELWART-KARCZEWSKA


WYKSZTAŁCENIE
Uzyskała tytuł magistra inżyniera na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, Kierunek Architektura Krajobrazu (2012, praca wyróżniona).

W latach 2011-2012 studiowała w Turynie na Politecnico di Torino. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna oraz rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka uzyskała decyzją Rady Wydziału po obronie rozprawy doktorskiej pt.: "Dziedzictwo przestrzenne wybranych osiedli przemysłowych Zachodniej Małopolski. Historia i perspektywy" w 2020 (Promotor pracy doktorskiej Prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Na przestrzeni lat 2013-2020 czynnie uczestniczyła w wielu konferencjach oraz warsztatach międzynarodowych. Była też współautorką nagradzanych prac w ramach konkursów architektonicznych.

Interesuje się kształtowaniem krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z przemysłem. Od kilku lat, poza pracą naukową, zajmuje się również projektowaniem elementów architektury krajobrazu, w tym parków i innych przestrzeni publicznych, współpracując m.in. z biurami architektonicznymi.  

W latach 2018-2021 pracowała w biurze Palmett w Warszawie gdzie opracowywała projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze z zakresu architektury krajobrazu.
Od 2021 zatrudniona jako adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Katedry Architektury Krajobrazu PK.

PUBLIKACJE

1. K. Elwart, M. Sawicka, Revitalization of Medium Size Cities in Poland – Issues of Greenery and Prevention of Urban Sprawl [w:] Proceedings of the 4th International Conference "Advanced Construction", Kaunas University of Technology, 2014, s. 15-19.

2. K. Elwart,  Park publiczny w kompozycji przestrzennej osiedla przemysłowego na przykładzie Crespi d'Adda w północnych Włoszech [w:] "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", t. XLIV/2016, s. 89-298.

3. K. Elwart, Kompozycja przestrzenna osiedli przemysłowych Chrzanowa w krajobrazie historycznego Zagłębia Krakowskiego ze szczególnym uwzględnieniem zieleni [w:] "Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej", T. 4, "Urbanistyka w służbie nowoczesnego państwa": praca zbiorowa / Tomasz Moskal, Katarzyna Elwart, Maciej Kapołka; pod red. Macieja Motaka; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
– Kraków; Wydaw. PK, 2017, s. 37-65.

PROJEKTY

.