DR HAB. INŻ. ARCH. PROF. PK JADWIGA ŚRODULSKA-WIELGUS


Listopad 1995 - obrona pracy dyplomowej magisterskiej Zagospodarowanie turystyczne VIII Obszaru Warownego Twierdzy Kraków, promotor : prof. dr hab. inż. arch. J. Bogdanowski, 1995 nagroda im. J. Zachwatowicza za pracę dyplomowa

1986 zatrudnienie w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich Instytutu Architektury Krajobrazu 

 

Czerwiec 2002 – obrona pracy doktorskiej, Rola i znaczenie maskowań fortyfikacyjnych w kształtowaniu krajobrazu parkowego, na przykładzie Krakowa :promotor: prof. dr hab. arch. Maria Łuczyńska-Bruzdowa, Recenzenci : prof. zw. dr hab. arch. Janusz Bogdanowski, Politechnika Krakowska, prof. zw dr hab. arch. Andrzej Gruszecki, Politechnika Warszawska

od 2002 na stanowisku adiunkta.

2002 - wyróżnienia Ministra Infrastruktury w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne, w dziedzinie architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej oraz geodezji i kartografii za pracę doktorską Rola i znaczenie maskowań fortyfikacyjnych w tworzeniu krajobrazu parkowego na przykładzie Krakowa promotor: prof.dr hab.inż. arch. Maria Łuczyńska-Bruzda

2003 - wyróżnienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne ,naukowe i popularyzatorskie za pracę doktorską „Rola i znaczenie maskowań fortyfikacyjnych w tworzeniu krajobrazu parkowego na przykładzie Krakowa” promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maria Łuczyńska-Bruzda

2003 - nagroda indywidualna II st. JM Rektora Politechniki Krakowskiej za pracę doktorską Rola i znaczenie maskowań fortyfikacyjnych w tworzeniu krajobrazu parkowego na przykładzie Krakowa, promotor: prof.dr hab.inż. arch. Maria Łuczyńska-Bruzda

2003 - nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za projekt rewaloryzacji Bastionu III – fort Kleparz

2016 – uzyskanie stopnia dr habilitowanego:  Rola turystyki kulturowej narzędziem ochrony i udostępnienia krajobrazu warownego, Monografia 470, Kraków, 2015, ss.237;

Działalność organizacyjna

Od roku 1996 sekretarz naukowy Sekcji Architektury Krajobrazu PAN O/Kraków. W latach 1996 – 2002 współorganizator Sesji Majowych Architektury Krajobrazu KUiA PAN.

Od roku 2002 członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Nowy Targ.

Od roku 2005 członekKomisji Architektury Militarnej PKN ICOMOS.

Od roku 2016 członek Stowarzyszenia Artystów Pienińskich

Od roku 2016 członek Związku Podhalan O/ Gorczański

 

W latach 1997 - 2003 sekretarz - skarbnik Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, w latach 2003 – 2008 członkiem Zarządu TPF O/ Kraków.

2009 Honorowy Obywatel Gminy Ochotnica Dolna - uchwała Nr XXXIII/279/09 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 kwietnia 2009 r.

2010 Zasłużony dla Kultury Góralskiej i Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan,;

 

Członek Rady Naukowej zeszytu „Nauki Przyrodnicze” Rocznika Przemyskiego;

Członek redakcji kwartalnika „Ochotnica”;

Członek Rady Konsultacyjno Naukowej Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl                        

Członek Karpackiej rady naukowej działającej przy Porozumieniu karpackim „Karpaty naszym domem”, od 2014;