PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ANNA MITKOWSKA


Ur. 8.08.1949 w Krakowie, dyplom mgr inż. arch., 1973, Politechnika Krakowska; dr, 1978, Politechnika Wrocławska; dr hab., 1991, Politechnika Krakowska; tytuł profesora 2000, Politechnika Krakowska. W latach 1992 – 2017 kierownik Zakładu Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych w Instytucie Architektury Krajobrazu PK. Od 1980 roku związana zawodowo z Politechniką Krakowską; okresowo także z: PAN O/Kraków, Politechniką Wrocławską, Instytutem Kształtowania Środowiska, O/Wrocław, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Krakowie, Bielską Wyższą Szkołą im. J. Tyszkiewicza.

Wykłada zagadnienia: historii sztuki, architektury, urbanistyki, krajobrazów, ogrodów i zasad ich rewaloryzacji. Specjalista z zakresu historii architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, sakralnych krajobrazów kalwaryjskich i ochrony krajobrazów kulturowych.  Współautorka (z prof. Markiem Siewnikiem) pierwszej w polskim piśmiennictwie naukowym encyklopedii ogrodowej pt. Tezaurus sztuki ogrodowej, 1997/98. Autorka dokumentacji naukowej wniosku RP o wpis zabytkowego krajobrazu sakralnego Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; autorka 130 publikacji naukowych, w tym 16 pozycji książkowych, oraz 57 popularyzatorskich; ponad 160 recenzji naukowych; 112 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, z czego 44 na międzynarodowych, oraz 60 innych; ok. 180 opracowań studialnych i projektowych, ekspertyz konserwatorskich.  Utrzymuje kontakty naukowe z włoskimi specjalistami: architektami i historykami sztuki z ośrodków w Turynie, Florencji, Rzymie, Neapolu.

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2001 do 31.12.2012) w zakresie ochrony krajobrazów kulturowych; członek honorowy PKN ICOMOS; członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; przewodnicząca Sekcji Architektury i Sztuki Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie (od 1989); organizatorka dorocznych konferencji naukowych w zakresie problematyki ogrodowej (od 1994 r.). Promotor 10 doktoratów obronionych i ok. 130 dyplomów magisterskich, inżynierskich (kierunek: „architektura i urbanistyka”, „architektura krajobrazu”).

W latach 1993-99 (2 kadencje) prodziekan Wydz. Architektury PK - ds. nauki i rozwoju kadry; w latach 1995-2000 kierownik Studium Doktoranckiego na Wydz. Architektury PK; przewodnicząca Komisji Doktorskiej „architektury krajobrazu” (K-4) w latach od 1999 do 2005 (2 kadencje) i od 2017; członek Senatu Akademickiego PK w latach 2001-2008; okresowo przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PK (2 kadencje), Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich PK (2015-16); ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku „architektura i urbanistyka” (od 2005) i kierunku „architektura krajobrazu”; aktywny członek struktur oficjalnych i nieformalnych NSZZ „Solidarność”, głównie w latach 1980-1994; członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki O/Kraków; członek SARP O/Kraków; okresowo juror konkursów architektoniczno-urbanistycznych SARP, Oddz. Kielce; wieloletni członek Zarządu (Wydziału) Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (1984 – 2008); członek Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie (od 1986); członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, od 1994; Honorowy Obywatel Gminy Lanckorona; laureatka wielu nagród specjalistycznych (m.in. ks. prof. S. Dettloffa; św. Brata Alberta; G. Ciołka), w tym 6 nagród ministra. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016).

PUBLIKACJE

autorka 130 publikacji naukowych, w tym 16 pozycji książkowych, oraz 57 popularyzatorskich

 

LISTA WYDAWNICTW KSIĄŻKOWYCH:

 

 1. Wambierzyce, Wrocław… 1984, wydaw. Ossolineum, „Śląsk w Zabytkach Sztuki”;
 2. Sacro monte – park pielgrzymkowy, Kraków 1990, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, monografia nr 101;
 3. Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie, Kraków Asyż 1990, „Biblioteka Franciszkańska”, (współautorstwo z O. Albinem Sroką OFM);
 4. Śladami św. Franciszka z Asyżu w poszukiwaniu kompozycyjno-krajobrazowych źródeł Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwaria Zebrzydowska 1993, wydaw. Calvarianum, „Przyczynki do dziejów sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej”, nr 2;
 5. Model postepowania konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych…,Warszawa 1994, wydaw. Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, „Studia i materiały. Ogrody”, nr 2 (8), (z zespołem);
 6. Sacrum w ogrodach. Święte ogrody kalwaryjne i ich symbolika, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, monografia nr 216, (praca zbiorowa pod redakcją i z tłumaczeniami z języka włoskiego A. Mitkowskiej);
 7. Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1997/98, wydaw. Rytm, (współautorstwo z Markiem Siewniakiem);
 8. Kalwaria w Werkach pod Wilnem na tle kalwarii polskich i europejskich, Kraków 1998, wydawn. Lettra-Graphic;
 9. Wniosek o wpis Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Warszawa 1998, staraniem Generalnego Konserwatora Zabytków RP, nakład 15 egz., (z zespołem współpracy technicznej);
 10. Kalwaria Kaszubska i park Przebendowskich w Wejherowie, Kraków 2000, wydaw. Lettra-Graphic;
 11. Polskie kalwarie, Wrocław Warszawa Kraków 2003; wydaw. Zakład Narodowy im. Ossolińskich;
 12. Kalwaria na Górze Św. Anny…, Wrocław 2006, Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego;
 13. Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Pilicy-Biskupicach…, Kraków Pilica 2008, staraniem Prowincji OFM w Krakowie;
 14. Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, cz. I: Od starożytności do renesansu, Kraków 2012, wydaw. Politechniki Krakowskiej;
 15. Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, cz. II: Od manieryzmu do końca XIX w., Kraków 2013, wydaw. Politechniki Krakowskiej, (z udziałem autorskim Katarzyny Łakomy i Katarzyny Hodor);
 16. Historia sztuki dla studentów „architektury krajobrazu”, t. I. Od prehistorii poprzez kultury starożytne do początków średniowiecza, Kraków 2014 – 2016,staraniem własnym, na prawach rękopisu (rozpowszechnianie elektroniczne za zgodą autorki). Link do pdf
 17. Historia sztuki dla studentów „architektury krajobrazu, t. II. Od romanizmu poprzez gotyk, renesans i manieryzm, barok i rokoko, klasycyzm, romantyzm i historyzm, do secesji, Kraków 2017-18, rękopis w końcowej fazie opracowania.

 

PROJEKTY

Blisko 200 opracowań studialnych oraz studialno-projektowych i realizacyjnych, ekspertyz specjalistycznych. Lista niektórych opracowań studialnych i projektowych (indywidualnych i współautorskich):

 1. E. Małachowicz i A. Mitkowska, Projekt kolorystyki wnętrza kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, 1978;
 2. R. Marak, A. Mitkowska, Metoda sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego … Stronie Śląskie, 1979, 1980;
 3. Zespół zabytkowy XIX –wiecznego uzdrowiska Ojców, 1981, 1982, 1984, 1990;
 4. Pałac Czartoryskich w Kalwarii Zebrzydowskiej, 1983;
 5. Studium rewaloryzacji… zespołu kalwaryjskiego w Wejherowie, 1983;
 6. Konsultacje do planu ogólnego Wejherowa, 1984;
 7. A. Mitkowska (z zespołem), Studium do projektu rewaloryzacji parku krajobrazowego w Kalwarii Zebrzydowskiej, 1987 -1990;
 8. A. Mitkowska, współpr. B. Lipińska, Studium do projektu zespołu pałacowo-parkowego w Wejherowie, 1987;
 9. A. Mitkowska, współpr. B. Lipińska, konsult. J. Bogdanowski, Ewidencja zespołu pałacowo-parkowego w Wejherowie, 1988;
 10. Plac Pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, studium projektowe, 1989 - 1990; realizacja od 1991;
 11. Nawierzchnia Placu Pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej (współpraca Piotr Patoczka, Małgorzata Wilczkiewicz, Andrzej Rudnicki), 1989;
 12. Kalwarie polskie na tle włoskich Sacri Monti, grant MEN, 1991;
 13. A. Mitkowska (z zesp.), Studium historyczno-kompozycyjne dla miasta Kalwaria Zebrzydowska, 1991, 1992;
 14. Ekspertyza dla założenia pielgrzymkowego Kalwarii Zebrzydowskiej, dla Komisji Majątkowej, 1991;
 15. Projekt kalwarii BB. Albertynów na Kalatówkach (współautor Piotr Patoczka), 1992;
 16. Kierunki rekultywacji wyrobisk górniczych w Opolu, 1993;
 17. Ewidencja parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej, 1993;
 18. A. Mitkowska, M. Siewniak, Park Centralny w Lądku-Zdroju, 1995;
 19. A. Mitkowska (z zesp.), Plac Rajski, nawierzchnia, przed bazyliką OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej,l 1995, realizacja 2003;
 20. A. Mitkowska, P. Patoczka, Studium możliwości architektonicznych kamienicy Kraków, ul. Św. Jana 12, 1996;
 21. A. Mitkowska (z zesp. współpracy), dokumentacja wniosku o wpis Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światową UNESCO. 1997, 1998;
 22. A. Mitkowska, (współp. M. Siewniak, G. Schneider-Skalska), Park im. St. Moniuszki w Lądku-Zdroju, 1998;
 23. A. Mitkowska (współp. Z. Białkiewicz), rewaloryzacja domu mieszkalnego w rynku w Lanckoronie, 1999, realizacja;
 24. Kalwaria Zebrzydowska, projekt gospodarowania obiektem z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, 1999;
 25. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiślica 2000/2002 (współautor Grażyna Schneider-Skalska), 2000, 2001; nagroda Ministra;
 26. A. Mitkowska (współp. G. Schneider-Skalska), Studium projektowe arboretum Sobieskich, 2002;
 27. A. Mitkowska, Z. Myczkowski, Studium rewaloryzacji rynku w Lanckoronie, 2003; nagroda Ministra;
 28. Ekspertyza konserwatorska dla Parku Skaryszewskiego w Warszawie, 2004;
 29. A. Mitkowska (współp. K. Hodor), Studium form kompozycyjnych kapliczek kalwaryjskich, 2004;
 30. Ekspertyza do proj. rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego w Puławach, 2004;
 31. Ogród Maryjny w klasztorze OO. Franciszkanów w Pilicy-Biskupicach (współautor Katarzyna Hodor), 2004, realizacja 2005;
 32. Projekt rewaloryzacji płyty rynku średniowiecznego w Lanckoronie, 2004, realizacja 2005;
 33. Ekspertyza dotycząca sanacji kościoła parafialnego w Leńczach, 2007;
 34. Ekspertyza dotycząca wartości historyczno-kompozycyjnych zespołu pałacowo-ogrodowego Przebendowskich w Wejherowie, 2010;
 35. Opinia sądowa dla parku zabytkowego w Chociwku, gmina Czerniewice, 2012;
 36. Konsultacja terenowa, krajobrazowa dla Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie,2016.