DR INŻ. ARCH. ANNA STANIEWSKA


dr inż. arch., adiunkt w Zespole Podstaw Kulturowych Architektur Krajobrazu. Specjalizuje się w partycypacji społecznej w projektowaniu krajobrazu. Prowadzi zajęcia z przedmiotu projektowanie zintegrowane park publiczny oraz z przedmiotów humanistycznych (percepcja krajobrazu, komunikacja społeczna, socjologia i psychologia środowiskowa). W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach społecznego udziału w kształtowaniu i ochronie krajobrazu oraz historycznych krajobrazów kulturowych - krajobrazu warownego (praca doktorska „Rewitalizacja krajobrazów fortyfikacyjnych jako przedmiot działania organizacji pozarządowych” obroniona w 2010 roku promotor: profesor Krystyna Pawłowska) oraz terapeutycznego (ogrody i parki historycznych szpitali dla nerwowo chorych przełomy XIX i XX wieku).

Autorka licznych publikacji i ekspertyz krajobrazowych. Współautorka książki „Zanim wybuchnie konflikt : idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni” (2010, kier. prac. prof. K. Pawłowska) oraz pierwszego komentarza praktycznego do przepisów ustawy krajobrazowej (2016, wraz z A. Fogel i G. Goleniem). Uczestniczka projektów badawczych (m. in. studia porównawcze krajobrazu kulturowego miast polskich i japońskich), promotor prac inżynierskich z architektury krajobrazu. Certyfikowany facylitator metody planowania partycypacyjnego Planning for Real. Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Laureatka Nagrody Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w 2004 roku za projekt dyplomowy przygotowany pod kierunkiem profesora Aleksandra Böhma „Współczesny park miejski na terenach pofortecznych”. Laureatka zespołowej nagrody JM Rektora PK za osiągnięcia naukowe w 2011 roku (za projekt badawczo-rozwojowy dotyczący partycypacji społecznej realizowany w ramach grantu NCBiR).

PUBLIKACJE

 1. Zielony kapitał Wiednia ‒ kształtowanie parkowego krajobrazu miasta, historia i współczesność = The green wealth of Vienna. Shaping of the park landscape of the city – history and contemporary state / Anna Staniewska // W: Park miejski – znaczenie w przestrzeni zurbanizowanej : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Hodor, Katarzyny Łakomy ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2016. – (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura, nr 539). – S. 83-109
 2. Park Esterházy w tkance urbanistycznej Wiednia = Esterházy Park in the urban tissue of Vienna / Anna Staniewska // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation [Dokument elektroniczny]. – 2016, Nr 46, s. 16-29; online: http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk_46.pdf.
 3. Ustawa krajobrazowa : komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu / red. nauk. Anna Fogel ; [autorzy]: Grzegorz Goleń, Anna Fogel, Anna Staniewska. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. – 247, [1] s. – (Komentarze Praktyczne). – Bibliogr. s. 239-246. – Stan prawny na 1 grudnia 2015 r. – ISBN 978-83-264-9944-9
 4. Krajobraz żyjący – wstępny program partycypacji społecznej w odnowie wsi historycznej = A living landscape – an introductory programme of public participation in historic village renewal / Anna Staniewska // Przestrzeń i Forma = Space & Form  – 2015, Nr 24, Z. 2, s. 191-210; online: http://www.pif.zut.edu.pl/pif-24-2_pdf/D-05_PiF24-2_Staniewska.pdf
 5. Zagrożenia parków i ogrodów towarzyszących historycznym szpitalom psychiatrycznym w Polsce = Threats to historic mental hospital gardens and parks in Poland / Anna Staniewska // W: Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Hodor, Katarzyny Łakomy ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2015. – (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura, Nr 491). – S. 103-120
 6. Parkowy krajobraz Krakowa – drzemiący potencjał = Park landscape of Krakow – latent potential / Anna Staniewska // Przestrzeń i Forma = Space & Form – 2014, nr 21, s. 483-498; online http://www.pif.zut.edu.pl/pif-21_pdf/D-08_PiF21_Staniewska.pdf. – Bibliogr. 13 poz., Streszcz., Abstr. – ISSN 1895-3247
 7. Potrzeba ochrony, zarządzania krajobrazem i racjonalnego kształtowania krajobrazu w odniesieniu do Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i projektu ustawy prezydenckiej / Anna Staniewska // Samorząd Terytorialny. – 2014, R. 24, 12 (288), ISSN 0867-4973, s. 32-43
 8. Historic gardens and quality of life. An outline with reference to heritage gardens = Ogrody zabytkowe a jakość życia/ Zarys problematyki w odniesieniu do ogrodów zabytkowych / Anna Staniewska // Technical Transactions. Architecture = Czasopismo Techniczne. Architektura  – 2014, Iss. 5-A, s. 47-60; ISSN 0011-4561 ; Y. 111, Iss. 10, online: http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i4/i6/i1/i3/i9/r46139/StaniewskaA_HistoricGardens.pdf
 9. Social participation in urban planning in Polish cities = Partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej miast polskich / Krystyna Pawłowska, Anna Staniewska // Dissertations of Cultural Landscape Commission = Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego [Dokument elektroniczny]. – 2014, Nr 23, s. 109-134, ISSN 2391-5293; online: http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/23/6.pawlowska.pdf
 10. Udział organizacji pozarządowych w kształtowaniu i ochronie krajobrazu warownego – możliwości i szanse w obliczu zmieniającej się percepcji krajobrazu = Participation of non-governmental organisations in shaping and preserving landscapes with historic fortifications – chances and opportunities in view of the changing perception of landscape / Anna Staniewska // Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture 2013, Nr 4, vol. 41, s. 76-91, online: http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/images/Staniewska.pdf
 11. Sady w krajobrazie – między archetypem raju a współczesnym ogrodem użytkowym = Orchard landscape – between the archetype of paradise and a contemporary utility garden / Anna Staniewska, Jan Skrzyński // Czasopismo Techniczne. Architektura = Technical Transactions. Architecture 2012, Z. 8-A (Technical Transactions = Czasopismo Techniczne ISSN 0011-4561 ; R. 109, Z. 30); s. 103-118; online: http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i6/i2/i9/i1/r16291/StaniewskaA_SadyKrajobrazie.pdf
 12. Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu – podręcznik dobrych praktyk / Krystyna Pawłowska, Anna Staniewska, Jacek Konopacki. – Kraków : Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2012. – 40 s. : il. kolor. – ISBN 978-83-62940-37-0, online: http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/files/artykuly/5471/Udzial_spoleczenstwa_w_ochronie_zarzadzaniu_i_planowaniu_krajobrazu.pdf
 13. O przyszłość Twierdzy Kraków : opracowanie studialne dla Programu Planu Ochrony Zespołu Historyczno-Krajobrazowego Twierdzy Kraków / [zesp. aut.: Zbigniew Myczkowski, Anna Staniewska, Krzysztof Wielgus [et al.], Wojciech Rymsza-Mazur [et al.] ; red. tomu Halina Rojkowska-Tasak [et al.], Krzysztof Wielgus [et al.]] ; Urząd Miasta Krakowa. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oddział Ochrony Zabytków. – Kraków : Wydaw. "CZUWAJMY", 2010; (Atlas Twierdzy Kraków. Seria 2, Prace Studialne = Atlas of the Krakow Fortress ; 5)
 14. Partycypacja społeczna w odnowie dziedzictwa w historycznym mieście japońskim. Domy kupieckie machiya w Kioto = Public participation in heritage protection in Japanese historic cites. Case study of old merchants'house in Kyoto / Anna Staniewska // Czasopismo Techniczne. Architektura  – 2010, Y. 107, iss. 12, 4-A, s. 91-111; online: http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i4/i4/i2/i9/r4429/StaniewskaA_PartycypacjaSpoleczna.pdf
 15. Rewitalizacja krajobrazów fortyfikacyjnych jako przedmiot działania organizacji pozarządowych : praca doktorska = [The military heritage landscape rehabilitation as a subject of nongovernmental organizations' activities] / Anna Staniewska. – Kraków, 2009. maszynopis 257 s., Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. – Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, prof. PK
 16. Krajobrazy fortyfikacyjne jako obszary zrównoważonej turystyki aktywnej / Anna Skrzyńska // Nauka Przyroda Technologie. - 2009, T. 3, z. 1, # 56; 8 s.; online: http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_56.pdf
 17. Program planu ochrony zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków / Anna Skrzyńska, Krzysztof Wielgus, Waldemar Brzoskwinia // Nauka Przyroda Technologie 2009, T. 3 z. 1 #48; online: http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_48.pdf
 18. Zarządzanie zabytkowym krajobrazem warownym - studium przypadku / Anna Staniewska // W: Zarządzanie krajobrazem kulturowym = Cultural landscape management / red.: K. Pawłowska, U. Myga-Piątek. – Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2008. – (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Dissertations of Cultural Landscape Commission PGS ; 10). – S. 488-495; online: http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/zarzadzanie/staniewska.pdf
 19. Partycypacja społeczna dla architektów krajobrazu - komunikacja między projektami a użytkownikami, negocjacje i konflikty / Krystyna Pawłowska, Anna Skrzyńska // W: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe / pod red. Stefana Kozłowskiego i Pauliny Legutko-Kobus. - Lublin : KUL, 2007. - s. 167-180
 20. Fortyfikacje w przestrzeni miasta - sukcesja funkcji w układach przestrzennych / Anna Skrzyńska // W: Fortyfikacje w przestrzeni miasta / pod red. Agnieszki Wilkaniec, Marcina Wichrowskiego. – Poznań : Wydaw. Akad. Roln. im. Augusta Cieszkowskiego, 2006. – S. 156-163
 21. Zielone Parki Przedsiębiorczości jako przykład zagospodarowania terenów przemysłowych / Ewa Figórska, Anna Skrzyńska, Teodozja Susik // Czas. Tech., Arch. / PK. - 2006, z. 8-A, s. 179-188
 22. Cytadela Petersberg w Erfurcie jako przykład kompleksowej rewitalizacji / Joanna Leonowicz, Anna Skrzyńska // Czas. Tech., Arch. / PK. - 2005, z. 13-A, s. 103-119
 23. Przykłady społecznych inicjatyw w rewitalizacji dawnych obiektów i systemów obronnych dla celów współczesnej turystyki / Anna Skrzyńska // Ochr. Zabyt. - 2004, nr 3/4, s. 189-199

Publikacje zagraniczne:

 1. The historical elements of Kraków’s green system – protection challenges for landscape planning in the 21st century / Jadwiga Środulska-Wielgus, Anna Staniewska, Katarzyna Łakomy, Krzysztof Wielgus // W: Landscapes and Greenways of Resilience : proceedings of 5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning (Budapest, 01 July, 2016) / eds. Sándor Jombach [et al.] ; org. by Szent István University. Department of Landscape Planning and Regional Development, University of Massachusetts Amherst. Department of Landscape Architecture and Regional Planning. – Budapest : Szent István University. Department of Landscape Planning and Regional Development, 2016, ISBN 978-963-269-548-8.– S. 439-446
 2. The landscape values of Polish historical cities and methods of their preservation / Anna Staniewska, Agata Zachariasz // Machizukuri (Partycypacja) [kwartalnik w języku japońskim]. - 2009, nr 25, s. 108-114
 3. The ELC's requirements for public participation in landscape policies at local level: does it make a difference with regard to legitimacy and awareness raising/Landscape Consciousness? Case of UNESCO heritage cities / Anna Staniewska, Markus Leibenath // In: The Quarterly Journal of Economic Studies. - 2008 vol. 31, no. 3, s. 45-67, bibliogr. s. 67. - ISSN 0387-1789
 4. Urban Space in Kraków = Miejska przestrzeń w Krakowie / A. Staniewska, A. Skrzyńska // Topos. - 2007, nr 61, s. 41-46. – ISSN 1230-8943
 5. Baterija topova 30,5 cm utvrde "Brioni Minor" / Anna Kubska, Anna Skrzyńska, Krzysztof Wielgus // W: MALI BRIJUN 2003. i 2004 : Medunarodne Ljetne Radionice Arhitekture = International Summer Workshops of Architecture. - Zagreb : KRATIS d.o.o., 2006. - S. 12
 6. Vojni putovi tvrdave pula / Anna Kubska, Anna Skrzyńska, Waldemar Brzoskwinia // W: MALI BRIJUN 2003. i 2004 : Medunarodne Ljetne Radionice Arhitekture = International Summer Workshops of Architecture. - Zagreb : KRATIS d.o.o., 2006. - s. 48-52

pełna lista publikacji znajduje się w Bibliografii Publikacji Pracowników PK, pod adresem:

http://suw.biblos.pk.edu.pl/userHomepage&uId=3507&rel=BPP-author

PROJEKTY

Projekt rozwojowy MNiSW o numerze N R16 0003 04:: Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu metodami partycypacji społecznej; badania percepcji, badania potrzeb, korzystanie ze społecznych źródeł inspiracji, organizowanie negocjacji, warsztatów i dyskusji publicznych, kierownik: dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, Prof. PK. Projekt realizowany w latach 2008-2010

Polsko-japoński wspólny projekt badawczy pt. Studia porównawcze ochrony i użytkowania historycznych miast Kyoto, Kanazawa, Kraków i Warszawa, finansowanie przyznane przez Japońskie Towarzystwo Promocji Nauki i Polską Akademię Nauk na lata 2008-2009 - wykłady w na Uniwersytecie Chiba, wyjazd studialny, seminaria naukowe w Polsce i Japonii

KRAJOBRAZ WAROWNY POLSKI - PROCESY REWALORYZACJI I PERCEPCJI - próba syntezy - grant dziekański na badania w ramach działalności statutowej (kierownik: dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, zespół: dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, dr hab. inż. arch J. Środulska-Wielgus, dr inż. arch. A. Staniewska)

STAŻE NAUKOWE

2006 - Niemcy, Leibniz Institut für Ökologische Raumentwicklung (IÖR) w Dreźnie, stypendium Sächschische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Saksońskiego Ministerstwa Nauki i Sztuki) – badania "Europejska konwencja krajobrazowa a partycypacja społeczna w planowaniu krajobrazu"

PROJEKTY I EKSPERTYZY

2004 – współudział w opracowaniu ekspertyzy i wytycznych krajobrazowych dla fortu „Łysa Góra” w Krakowie (pełny tytuł opracowania: Studium możliwości adaptacyjnych fortu 47 „Łysa Góra” wraz z działką forteczną oraz ustalenie szczegółowych warunków realizacji osiedla mieszkaniowego wokół fortu);

2004 – współpraca z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska w projekcie Zielonych Parków Przedsiębiorczości na terenach poprzemysłowych („Propagowanie dorobku prawnego Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Zielonych Parków Przedsiębiorczości (ZPP)” w ramach programu Czysty Biznes), propozycje (szkice i koncepcje projektowe) konkretnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości przestrzeni dla 10 Zielonych Parków Przedsiębiorczości; opracowanie przewodnika „Regeneracja i zagospodarowanie terenów przemysłowych” – publikacja wewnętrzna Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, wrzesień 2004 (36 stron druku). Przewodnik jest praktyczną publikacją służącą popularyzacji dbałości o stan krajobrazu i estetykę obszarów poprzemysłowych. Zawiera konkretne przykłady możliwości podjęcia działań, opisuje poszczególne elementy mające wpływ na wygląd i stan środowiska obszarów zaniedbanych.

2005 – udział w konkursie architektoniczno-krajobrazowym „Ogrody Europy” 2005

2005/2006 Udział w konkursie architektoniczno-krajobrazowym im. K.F. Schinkla

2007-2008 - udział w zespole opracowującym Program Planu Ochrony Twierdzy Kraków

2009 - „Osiedle Oficerskie w Krakowie – skrócone studium zabytkowego założenia urbanistycznego” – współautorstwo z Małgorzatą Baczyńską i Waldemarem Brzoskwinią

2015 - Program partycypacji i aktywizacji społecznej dla wsi Stary Paczków

2015 - Projekt przestrzeni łączącej pokolenia- EKO-miejsce zabaw juniora i seniora z elementami sensorycznymi w Parku Dębnickim. w ramach Projektu pt. "Innowacyjny Transfer"