DR INŻ. ARCH. ANNA STANIEWSKA


dr inż. arch., adiunkt w Zespole Podstaw Kulturowych Architektur Krajobrazu. ORCID iD 0000-0002-4003-8025

Specjalizuje się w partycypacji społecznej w projektowaniu krajobrazu i badaniach krajobrazu kulturowego.

Prowadzi zajęcia z przedmiotu projektowanie zintegrowane park publiczny oraz z przedmiotów humanistycznych (percepcja krajobrazu, komunikacja społeczna, socjologia i psychologia środowiskowa).

W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach relacji krajobrazu i zdrowia (w ujęciu historycznym i współczesnym), badaniach i ewaluacji przestrzeni wiedzy, społecznego udziału w kształtowaniu i ochronie krajobrazu oraz historycznych krajobrazów kulturowych:

 • - krajobrazu warownego (praca doktorska „Rewitalizacja krajobrazów fortyfikacyjnych jako przedmiot działania organizacji pozarządowych” obroniona w 2010 roku promotor: profesor Krystyna Pawłowska)
 • - terapeutycznego (ogrody i parki historycznych szpitali dla nerwowo chorych przełomy XIX i XX wieku, monografia Obłędne Ogrody: idea krajobrazu terapeutycznego w kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i początku XX wieku, Kraków 2020).

Autorka licznych publikacji i ekspertyz krajobrazowych. Współautorka książki „Zanim wybuchnie konflikt : idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni” (2010, kier. prac. prof. K. Pawłowska) oraz pierwszego komentarza praktycznego do przepisów ustawy krajobrazowej (2016, wraz z A. Fogel i G. Goleniem).

Uczestniczka projektów badawczych (m. in. studia porównawcze krajobrazu kulturowego miast polskich i japońskich), promotor prac inżynierskich z architektury krajobrazu. Certyfikowany facylitator metody planowania partycypacyjnego Planning for Real. Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Laureatka Nagrody Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w 2004 roku za projekt dyplomowy przygotowany pod kierunkiem profesora Aleksandra Böhma „Współczesny park miejski na terenach pofortecznych”. Laureatka zespołowej nagrody JM Rektora PK za osiągnięcia naukowe w 2011 roku (za projekt badawczo-rozwojowy dotyczący partycypacji społecznej realizowany w ramach grantu NCBiR).

PUBLIKACJE

Pełna lista publikacji znajduje się w Bibliografii Publikacji Pracowników PK

 1. Obłędne Ogrody: idea krajobrazu terapeutycznego w kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i początku XX wieku / Anna Staniewska ; [red. prowadz. Agata Zachariasz]. – Kraków : Wydaw. PK, 2020. – 329 s. – ISBN 978- 83-66531-37-6
 2. Krajobraz warowny Polski : procesy rewaloryzacji i percepcji : próba syntezy / Krzysztof Wielgus, Jadwiga ŚrodulskaWielgus, Anna Staniewska ; [red. nauk. Agata Zachariasz]. – Kraków : Wydaw. PK, 2019.
 3. Translating fortified landscape heritage to the public: Dilemmas on rehabilitation, popularisation and conservation methods / Anna Staniewska // W: Heritage and society / ed. by Robert Kusek and Jacek Purchla. – Krakow : International Cultural Centre, 2019. – (Forum Dziedzictwa Europy Środkowej = Heritage Forum of Central Europe ; 4). – S. 189-204. 
 4. Between tradition and modernity and in search of a national style at the beginning of 20th century – a chapel of our lady of Częstochowa at the institution for nervously and mentally ill in Krakow-Kobierzyn / Anna Staniewska // W: 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2019, 11-14 April, 2019, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 6, Science & Arts, Iss. 6.1, Cultural studies, ethnology and folklore, literature and poetry, history of arts, contemporary arts, performing and visual arts, architecture and design. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2019. – (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, ISSN 2367-5659). – S. 427-434. – doi: 10.5593/sgemsocial2019V/6.1/S17.050.
 5. Why is it beneficial for landscape architects in Poland to learn about public participation while designing a public park? Reflections on the theory, education and practice of participative planning / Anna Staniewska // Urban Development Issues [online]. – 2018, Vol. 60, s. 43-53. – doi: 10.2478/udi-2018-0033.
 6. Forteczne muzeum rozproszone w krajobrazie górskim. Krajobraz Wielkiej Wojny w Alpach włoskich – stulecie / Anna Staniewska // W: Dawne fortyfikacje : dla turystyki, rekreacji i kultury [online] / pod red. Lecha Narębskiego. – Toruń : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział w Toruniu, 2018. – S. 265-276. – ISBN 978-83-946377-1-2
 7. Zielony kapitał Wiednia ‒ kształtowanie parkowego krajobrazu miasta, historia i współczesność = The green wealth of Vienna. Shaping of the park landscape of the city – history and contemporary state / Anna Staniewska // W: Park miejski – znaczenie w przestrzeni zurbanizowanej : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Hodor, Katarzyny Łakomy ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2016. – (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura, nr 539). – S. 83-109
 8. Ustawa krajobrazowa : komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu / red. nauk. Anna Fogel ; [autorzy]: Grzegorz Goleń, Anna Fogel, Anna Staniewska. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. – 247, [1] s. – (Komentarze Praktyczne). – Bibliogr. s. 239-246. – Stan prawny na 1 grudnia 2015 r. – ISBN 978-83-264-9944-9
 9. The historical elements of Kraków’s green system – protection challenges for landscape planning in the 21st century / Jadwiga Środulska-Wielgus, Anna Staniewska, Katarzyna Łakomy, Krzysztof Wielgus // W: Landscapes and Greenways of Resilience : proceedings of 5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning (Budapest, 01 July, 2016) / eds. Sándor Jombach [et al.] ; org. by Szent István University. Department of Landscape Planning and Regional Development, University of Massachusetts Amherst. Department of Landscape Architecture and Regional Planning. – Budapest : Szent István University. Department of Landscape Planning and Regional Development, 2016, ISBN 978-963-269-548-8.– S. 439-446
 10. Zagrożenia parków i ogrodów towarzyszących historycznym szpitalom psychiatrycznym w Polsce = Threats to historic mental hospital gardens and parks in Poland / Anna Staniewska // W: Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Hodor, Katarzyny Łakomy ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2015. – (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura, Nr 491). – S. 103-120
PROJEKTY

Aktualnie realizowane badania:

Krajobrazy terapeutyczne - historyczne i współczesne.

Krajobrazy wiedzy i nauki - przestrzenie uniwersyteckie a wyzwania i przemiany współczesnych miast.

Projekty zakończone:

Projekt rozwojowy MNiSW o numerze N R16 0003 04:: Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu metodami partycypacji społecznej; badania percepcji, badania potrzeb, korzystanie ze społecznych źródeł inspiracji, organizowanie negocjacji, warsztatów i dyskusji publicznych, kierownik: dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, Prof. PK. Projekt realizowany w latach 2008-2010

Polsko-japoński wspólny projekt badawczy pt. Studia porównawcze ochrony i użytkowania historycznych miast Kyoto, Kanazawa, Kraków i Warszawa, finansowanie przyznane przez Japońskie Towarzystwo Promocji Nauki i Polską Akademię Nauk na lata 2008-2009 - wykłady w na Uniwersytecie Chiba, wyjazd studialny, seminaria naukowe w Polsce i Japonii

KRAJOBRAZ WAROWNY POLSKI - PROCESY REWALORYZACJI I PERCEPCJI - próba syntezy - grant dziekański na badania w ramach działalności statutowej (kierownik: dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, zespół: dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, dr hab. inż. arch J. Środulska-Wielgus, dr inż. arch. A. Staniewska)

STAŻE NAUKOWE

2006 - Niemcy, Leibniz Institut für Ökologische Raumentwicklung (IÖR) w Dreźnie, stypendium Sächschische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Saksońskiego Ministerstwa Nauki i Sztuki) – badania "Europejska konwencja krajobrazowa a partycypacja społeczna w planowaniu krajobrazu"

PROJEKTY I EKSPERTYZY

2004 – współudział w opracowaniu ekspertyzy i wytycznych krajobrazowych dla fortu „Łysa Góra” w Krakowie (pełny tytuł opracowania: Studium możliwości adaptacyjnych fortu 47 „Łysa Góra” wraz z działką forteczną oraz ustalenie szczegółowych warunków realizacji osiedla mieszkaniowego wokół fortu);

2004 – współpraca z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska w projekcie Zielonych Parków Przedsiębiorczości na terenach poprzemysłowych („Propagowanie dorobku prawnego Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Zielonych Parków Przedsiębiorczości (ZPP)” w ramach programu Czysty Biznes), propozycje (szkice i koncepcje projektowe) konkretnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości przestrzeni dla 10 Zielonych Parków Przedsiębiorczości; opracowanie przewodnika „Regeneracja i zagospodarowanie terenów przemysłowych” – publikacja wewnętrzna Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, wrzesień 2004 (36 stron druku). Przewodnik jest praktyczną publikacją służącą popularyzacji dbałości o stan krajobrazu i estetykę obszarów poprzemysłowych. Zawiera konkretne przykłady możliwości podjęcia działań, opisuje poszczególne elementy mające wpływ na wygląd i stan środowiska obszarów zaniedbanych.

2005 – udział w konkursie architektoniczno-krajobrazowym „Ogrody Europy” 2005

2005/2006 Udział w konkursie architektoniczno-krajobrazowym im. K.F. Schinkla

2007-2008 - udział w zespole opracowującym Program Planu Ochrony Twierdzy Kraków

2009 - „Osiedle Oficerskie w Krakowie – skrócone studium zabytkowego założenia urbanistycznego” – współautorstwo z Małgorzatą Baczyńską i Waldemarem Brzoskwinią

2015 - Program partycypacji i aktywizacji społecznej dla wsi Stary Paczków

2015 - Projekt przestrzeni łączącej pokolenia- EKO-miejsce zabaw juniora i seniora z elementami sensorycznymi w Parku Dębnickim. w ramach Projektu pt. "Innowacyjny Transfer"