NAGRODA DLA NASZEJ ABSOLWENTKI

Opublikowano 03/08/2021 o 16:58


Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że absolwentka kierunku Architektura krajobrazu mgr inż. arch. kraj. Marcelina Smolarczyk, została laureatką II Nagrody w I edycji konkursu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ) na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian za pracę dyplomową inżynierską pt. „Łączka Nowohucka. Projekt zagospodarowania południowego otwarcia Placu Centralnego w Nowej Hucie w Krakowie”, wykonaną w Katedrze Architektury Krajobrazu WAPK pod kierunkiem dr inż. arch. Izabeli Sykty i obronioną z wyróżnieniem w 2017 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu Jury konkursowego – praca Marceliny Smolarczyk została doceniona „za interesujące rozwiązanie projektowe łączące technologię zielonych dachów z szacunkiem do otwartej przestrzeni w mieście”.


Celem projektu jest rewaloryzacja rozległego skweru tzw. „Łączki Nowohuckiej”, stanowiącej istotny komponent wielkiej osi urbanistycznej i południowe otwarcie Placu Centralnego w Nowej Hucie w Krakowie. Koncepcja projektowa zakłada rekompozycję i estetyzację przestrzeni, której eksponowana lokalizacja i pozycja w układzie urbanistycznym Nowej Huty, predestynują do utrzymania wysokiej jakości. Zadanie zostało zrealizowane przez wyrazistą i efektowną kreację architektoniczno-krajobrazową mocnego akcentu w postaci wyniesionej platformy widokowej z zielonym dachem intensywnym, wizualnie zamykającego wielką oś nowohucką, a jednocześnie realizującego oryginalny zamysł twórców Nowej Huty, tj. otwarcie szerokiego widoku w kierunku południowym na rozległe tereny zieleni chronionej użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie” o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Spoistość i siłę wyrazu założenia wzmocniono przez kompozycję projektowanej zieleni – promieniście rozchodzące się topiaryczne formy masywów cisowych, różane rabaty i płaszczyzny trawników – odwołujące do „barokowych” zasad kompozycji urbanistycznej Nowej Huty. Zastosowanie stali Corten w rozwiązaniach i materiałach detali architektonicznych przywołuje hutnicze tradycje miejsca, ściśle związanego z kombinatem metalurgicznym. Oryginalny i śmiały projekt „Łączki Nowohuckiej” z dużą wrażliwością wpisuje się w genius loci planowanego od podstaw idealnego miasta socjalistycznego, przywracając rangę tej przestrzeni stanowiącej cenne dziedzictwo historyczne oraz oddając ją ponownie mieszkańcom Nowej Huty.

Marcelina Smolarczyk jest Nowohucianką, z wielkim zaangażowaniem, pasją projektową i talentem twórczym podchodzącą do rewaloryzacji urbanistycznej i krajobrazowej oraz przywracania rangi dziedzictwa urbanistycznego Nowej Huty. Zarówno w swojej pracy inżynierskiej, jak i magisterskiej, konsekwentnie podejmuje „nowohuckie” tematy, a jej projekty są zauważane i doceniane. Świadczy o tym, zarówno ta Nagroda, jak i Nagroda Miasta Krakowa oraz wyróżnienie w konkursie SPAK na Dyplom Roku za pracę magisterską pt. „Krakowski Greenway Wschód. Koncepcja systemu zieleni integrującego nowohuckie parki”. Praca została wykonana w Instytucie Architektury Krajobrazu WAPK pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Z. Myczkowskiego, prof. PK i dr hab. inż. arch. Urszuli Forczek-Brataniec, prof. PK w 2019 roku.

Nagrodzonej Dyplomantce Marcelinie Smolarczyk i Promotor Izabeli Sykcie – gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!