NAGRODA MIASTA KRAKOWA DLA NASZEJ ABSOLWENTKI

Opublikowano 12/02/2019 o 17:58


Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej mgr inż. arch. krajobr. Marcelina Smolarczyk została laureatką tegorocznej edycji Nagród Miasta Krakowa w kategorii prace dyplomowe. Praca nosi tytuł: Krakowski Greenway Wschód. Koncepcja systemu zieleni integrującego nowohuckie parki Praca została wykonana w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Z. Myczkowskiego, prof. PK i dr hab. inż. arch. Urszuli Forczek-Brataniec, prof. PK.


W pracy dyplomowej autorka zaprojektowała koncepcję połączenia terenów zielonych we wschodniej części Krakowa w ciągły system. Zidentyfikowała miejsca newralgiczne stanowiące bariery, a następnie przedstawiła szczegółowe rozwiązania pokonujące je na poziomie sieci komunikacji pieszej i powiązań przyrodniczych. Formy architektoniczne uzupełniły rozwiązania przyrodnicze z uwzględnieniem małej retencji i systemu wzmocnienia korytarzy ekologicznych.

Praca podjęła aktualny temat zielonej infrastruktury będący podstawą współczesnego rozwoju miast. Autorka przeanalizowała i rozwiązała w skali architektoniczno-urbanistycznej fragment systemu terenów zieleni zaproponowany w dokumencie miejskim - Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030. Przebadała w pracy ciągłość systemu, identyfikuje obszary problemowe i ostatecznie stworzyła ciągły park linearny, który prezentuje dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Nowej Huty, eksponując jednocześnie specyfikę dzielnicy i etapy jej rozwoju. Na szczególną uwagę zasługuje przyjęta metoda procesu projektowego i jej efekt w postaci pełnego, pozbawionego barier zielonego ciągu komunikacyjnego, pełniącego funkcję korytarza przyrodniczego oraz szczegółowe rozwiązanie detalu, kreującego „węzeł ” tam, gdzie uprzednio była „bariera”.

Celem projektu jest opracowanie koncepcji systemu terenów zieleni, który zintegruje linearnymi przestrzeniami zielonymi wybrane parki Nowej Huty (tj. Łąki Nowohuckie, Park Leśny Lasek Łęgowski, Park Lotników Polskich, Błonia Rakowickie, Park Tysiąclecia, Park Fort Batowice, Planty Mistrzejowickie i Planty Bieńczyckie). Każdy z tych parków jest unikatowy, wyróżnia się na tle pozostałych różnorodnymi walorami i pełni zasadniczą rolę w zielonej strukturze miasta Krakowa. Jednak na chwilę obecną brakuje zielonych łączników pomiędzy poszczególnymi parkami. Są one odizolowane od siebie różnego rodzaju barierami, zaburzającymi ciągłość komunikacyjną i przyrodniczą. Konieczne jest więc zapewnienie ciągłości systemu zieleni pomiędzy wszystkimi wybranymi parkami Nowej Huty. Projekt stanowi uszczegółowienie dokumentu strategicznego, jakim są Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030. Podejmuje próbę realizacji zaleceń i wytycznych, zawartych w strategii, dotyczących przebiegu i kształtowania zielonych korytarzy we wschodniej części Krakowa.

Projekt identyfikuje obszary problemowe oraz występujące w ich obrębie bariery, następnie eliminuje je poprzez precyzyjne wytyczenie granic zielonych korytarzy, a w efekcie opracowuje spójną, całościową koncepcję zielonego korytarza - Kraków Greenway Wschód - systemu terenów zieleni publicznej w skali lokalnej, którym można przemieszczać się pomiędzy zielonymi terenami otwartymi wschodniej części Krakowa. Koncepcja zielonego korytarza zakłada utworzenie trasy turystycznej, której głównym celem jest zapoznanie potencjalnego odbiorcy z przyrodniczo-kulturowym dziedzictwem Nowej Huty. W procesie projektowym wpisano Kraków Greenway Wschód w istniejącą, żywą tkankę miasta i jego funkcjonującą strukturę, uwzględniając powiązania zielonego korytarza z otoczeniem - zieloną oraz komunikacyjną infrastrukturą miasta. Jako detal szczegółowo zaprojektowano jeden wybrany obszar problemowy, tj. zielony łącznik pomiędzy Parkiem Lotników Polskich, a wałami nad Wisłą, opracowując koncepcję zielonego korytarza Meander Roślin. Przyjęte w projekcie rozwiązania wydobywają cenne walory miejsca i eksponują jego specyficzne genius loci, wykorzystując do tego zarówno nowoczesne (rozwiązania proekologiczne: elementy małej retencji, (przykład świadomego gospodarowania wodą), zielone ściany, zielone dachy; projekt pawilonu), jak i tradycyjne metody (nasadzenia rodzimych gatunków roślin). Projekt zielonego korytarza Kraków Greenway Wschód zwiększa znaczenie cennych terenów zieleni Nowej Huty, tym samym wpływając pozytywnie na atrakcyjność turystyczną i promując lokalną tożsamość wschodniej części Krakowa.