Polish English French German Russian Spanish

dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PKUrodzony w roku 1955 w Krakowie, syn profesora Stefana Myczkowskiego, współtwórcy idei ochrony przyrody ojczystej. Od 1979 pracownik wówczas Zakładu, a obecnie Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Doktorat Regionalizm architektoniczno-krajobrazowy Doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym (1990). Praca habilitacyjna Krajobraz wyrazem tożsamości na przykładzie wybranych obszarów chronionych w Polsce (1999). Równolegle do pracy na Uczelni w latach 1985-94 - Architekt Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie na stanowisku głównego specjalisty wojewódzkiego, a od 1991 do 2001 dyrektor /obecnie główny specjalista/ Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie – oddziału Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie (od 2010 – Narodowego Instytutu Dziedzictwa).  W latach 1999-2000 zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska io Gospodarki Wodnej w Warszawie, również doradca Ministra Środowiska w latach 2006-2008.

Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody im. prof. S. Myczkowskiego na Akademii Rolniczej w Krakowie. Posiada uprawnienia projektowe, budowlane (członek Małopolskiej Izby Architektów), konserwatorskie, status architekta-twórcy, rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego oraz biegłego w zakresie ochrony przyrody z listy Ministra Ochrony Środowiska.

Autor i współautor ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu ochrony i kształtowania obszarów chronionych i krajobrazu, ponad stu ewidencji konserwatorskich zabytkowych parków i ogrodów oraz ponad dwustu studiów projektów i realizacji. Autor kilkudziesięciu ekspertyz wz. oddziaływania inwestycji na krajobraz kulturowy. Dwukrotnie nagrodzony Złotym Medalem Ministra Kultury i Sztuki za działalność na rzecz ochrony zabytkowych parków i ogrodów (1986, 1988) oraz dwukrotnie Złotą Odznaką Ministra Kultury i Sztuki Za Opiekę Nad Zabytkami (1993, 2004), a także Medalem Profesora Zygmunta Nováka Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za działalność w dziedzinie ochrony i kształtowania krajobrazu (1994) i Brązowym Medalem Ministra Kultury Gloria Artis – Zasłużony Kulturze (2005) oraz przez Prezydenta RP: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002) i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2010). Laureat nagrody i medalu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. Prof. Gerarda Ciołka za zasługi w dziedzinie krajobrazu kulturowego i promowanie tej problematyki w kraju i zagranicą (2005) Ogółem kilkaset opracowań naukowych, studialnych projektowych i publikacji, a także współautor  dokumentacji do wpisu na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO karpackich kościołów drewnianych (wpisanych na Listę 03.07.2003).

W 1992 roku - przedstawiciel Polski w Zespole Ekspertów Komitetu Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy, który przygotował rekomendacje dla rządów państw członkowskich m.in. w zakresie programu zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Członek Rady Naukowej Tatrzańskiego i Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, członek Rady ICCROM w Rzymie (2003-2007), vice-przewodniczący Rady Ochrony Zabytków przy Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków (2005-2014). Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody przy Ministrze Środowiska (2004 – 2014) oraz Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury (2004 – 2007) Komitetu Ochrony Przyrody przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (2004 – 2014).

W 2002 roku powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Krakowskiej oraz na funkcję Dyrektora Instytutu Architektury Krajobrazu (2002 – 2003). Obecnie (od 2003) – kierownik Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich w tymże Instytucie

Projekty:

Ważniejsze projekty i realizacje:

  • Rewaloryzacja ogrodów królewskich w Niepołomicach (z J. Bogdanowskim i zespołem, 1991/2001)

  • Operaty dziedzictwa kulturowego w planach ochrony: Tatrzańskiego 1994/98, Ojcowskiego 1998 i Pienińskiego 2000 Parku Narodowego

  • Rewaloryzacja i rewitalizacja ogrodów królewskich w Wilanowie z zespołem pracowni arch. J. Wowczaka 2007/2011

  • Koncepcja rewitalizacji i udostępnienia Twierdzy Zamość (w zespole z K i J. Wielgusami, U. Forczek-Brataniec, W. Rymszą-Mazurem i K. Chajdysem i zespołem 2008/2011

  • Współautorstwo planów ochrony parków kulturowych: Wilanowskiego ( z. J. Korzeniem i zespołem 2009/11) Starego Miasta w Krakowie (z K. Wielgusem i zespołem 2011)

Publikacje:

Ważniejsze publikacje:

1. Krajobraz kulturowy Polski – Województwo Małopolskie, Stow. Kultura i Natura im, J.G. Pawlikowskiego, Kraków-Warszawa 2001, monografia (współautorzy: O. Dyba, S. Kołodziejski, R. Marcinek, A. Siwek, T. Śledzikowski, red. nauk.. J. Bogdanowski)

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Monografie Bieszczadzkie, Tom XIII, red. A. Leń, monografia Ustrzyki Dolne 2001

3. Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce, monografia 285, Politechnika Krakowska, Kraków, 2003 wyd. II


LINK:

Zbigniew Myczkowski w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane