Polish English French German Russian Spanish

dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PKAgata Zachariasz – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Praca magisterska – Monografia i projekt rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego w Siarach koło Gorlic (1986) i praca doktorska – Plany katastralne ogrodów jako świadectwo rozwoju idei “ogrodu angielskiego” na przykładzie Beskidu Niskiego i Pogórza (1996), obrona w 1998, promotor obu prof. J. Bogdanowski. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w specjalności architektura krajobrazu w 2007.

W 1988 r. zatrudniona w Zakładzie Architektury Krajobrazu Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WA PK jako pracownik inżynieryjno-techniczny. Od 1992 r. – asystent naukowy w Instytucie Architektury Krajobrazu (IAK), a od 1993 asystent naukowo-dydaktyczny. W l. 1997-1998 praca w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie. Od maja 1998 praca na stanowisku adiunkta w (IAK), gdzie od 2010 na stanowisku prof. PK.

Początkowo w Wydziale Architektury PK prowadziła zajęcia na kierunku architektura i urbanistyka, a od 2001 r. na utworzonym w 2000 r. kierunku architektura krajobrazu. Obecnie prowadzi: Projektowanie zintegrowane (sem. 2 I. st. i sem. 2. II st.), Historię architektury i sztuki ogrodowej sem. 7. I st.; Historię kształtowania przestrzeni sem 2. II st., Projektowanie dyplomowe.

Brała udział w kilkunastu zagranicznych wyjazdach studialnych, w tym w wyjeździe naukowym do Anglii, w celu uzupełnienia studiów w zakresie problematyki „ogrodów angielskich” (grant KBN), w 2 wyjazdach do Brazylii  (grant KBN) – gdzie w zespole zajmowała się badaniami nad Dziedzictwem architektonicznym polskiej emigracji w Brazylii. W ramach realizacji programu japońsko-polskiego Studia porównawcze ochrony i użytkowania historycznych miast Kyoto, Kanazawa, Kraków i Warszawa uczestniczyła w dwóch wyjazdach studialnych do Japonii (2008 i 2009).  Od 2003 r. uczestnik międzynarodowego programu LE:Notre, później LE:Notre TWO Landscape Education: New Opportunities for Teaching and Research in Europe Kształcenie w dziedzinie krajobrazu: nowe możliwości nauczania i badań w Europie.

Uczestniczy w pracach Komisji Urbanistyki i Architektury krakowskiego O/PAN: od 1989 r. jako sekretarz naukowy Sekcji Sztuki Architektury Ogrodowej, i od 1991 r. do 2007 r. jako sekretarz techniczny. Od 1993 r. sekretarz Teki Komisji Urbanistyki i Architektury, wydawnictwa Oddziału krakowskiego PAN. Od listopada 2009 r. członek Rady Programowej ds. Zieleni działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa. Od 2009 r. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie krajobrazu kulturowego.

W ramach działalności organizacyjnej na uczelni w latach 1998-2003 – wicedyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu, w latach 2003-2005 pełnomocnika Dziekana ds. kierunku architektura krajobrazu. W okresie 2005-2008 prodziekan ds. studenckich na WA PK po raz pierwszy, w latach 2008-2012 drugi raz pełni tę funkcję. Od 2010 r. jest koordynatorem ds. rozwoju potencjału dydaktycznego WA – kierunek: Architektura Krajobrazu w ramach Projektu „Politechnika XXI wieku”, Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków UE.
Projekty:


Wykonuje prace badawcze i projektowe z dziedziny architektura krajobrazu poświęcone współczesnym i historycznym założeniom ogrodowym i parkowym oraz studia krajobrazowe także w skali planowania przestrzennego. Z ważniejszych prac jest autorem i współautorem prac studialnych i projektowych dotyczących założeń ogrodowych: m.in. ogrodów dworskich i pałacowych: w Słocinie k/Rzeszowa, Arkadii k/Łowicza, w Pleszowie i Bieżanowie w Krakowie, w Płazie k/Chrzanowa; Wiśniowej, ogrodu klasztornego w Mogile; parków publicznych: Krakowskiego, Dębnickiego i Jagiellońskiego w Krakowie, w Będzinie na Górze Zamkowej, im. Adama Mickiewicza w Sanoku i salinarnego w Wieliczce, Parku Ludowego w Bytomiu; ogrodów królewskich: w Łobzowie, przy Zamku Królewskim w Warszawie i na Wawelu, ogrodów śródblokowych Krakowa (Starego Miasta, Stradomia i Kazimierza), zieleni na Rynku Głównym w Krakowie i w Suchej Beskidzkiej. Uczestniczyła w pracach zespołowych dotyczących studiów krajobrazowych w skali urbanistycznej: m.in. Studium architektoniczno-krajobrazowym możliwości podwyższenia obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie, Studium krajobrazowym dla III Kampusu UJ w Pychowicach, czy Studium urbanistyczno-konserwatorskim bulwarów Wisły w Krakowie oraz w skali planowania przestrzennego, z których najważniejsze to: Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m. Krakowa, którego integralną częścią stały się strefy krajobrazowe i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Współautor koncepcji kształtowania systemów terenów zieleni miejskiej: Krakowa i Sanoka.
Publikacje:

Autor i współautor ponad 130 publikacji. Są to głównie prace z zakresu architektury krajobrazu i historii sztuki ogrodowej. Pośród nich jest m.in. 9 publikacji książkowych: w tym praca zespołowa: Parki i ogrody Krakowa w obrębie Plant, z Plantami i Wawelem. Katalog parków i ogrodów w Polsce, Tom I; wraz z Aleksandrem Böhmem współautor słownika: Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski, t.I–t.IV. Samodzielnie autor pracy: Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych i niewielkiej monografii Park Krakowski.

LINK:

Agata Zachariasz w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane