Polish English French German Russian Spanish

dr inż. arch. Anna Staniewska


Jest absolwentką WAPK i jej projekt dyplomowy „Współczesny park miejski na terenach pofortyfikacyjnych” (wykonany pod kierunkiem prof. dr inż. arch Aleksandra Böhma oraz prof. Oskara Büttnera) został nagrodzony nagrodą Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Generalnego Konserwatora Zabytków w 2004 roku. Od października 2004 roku pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu PK. Współprowadzi zajęcia dydaktyczne dla kierunku architektura krajobrazu w zakresie przedmiotów projektowanie zintegrowane (3 i 5 semestr), komunikacja społeczna (3, 4, 5 semestr) oraz zarządzanie krajobrazem. Swoje zainteresowania dotyczące architektury, krajobrazu i konserwacji zabytków rozwijała od czasu studiów aktywnie działając w Studenckim Kole Naukowym „Architectura Militaris”, którego współopiekunem (jako pomocnik dra Krzysztofa Wielgusa) została już jako pracownik Instytutu. Z tej racji jako uczestnik a potem opiekun rozwijała współpracę Instytutu z Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji przez międzynarodowe warsztaty studenckie i udział w konferencjach na temat architektury obronnej. Ukończyła także z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury prowadzone w IHAiKZ Politechniki Krakowskiej oraz studium pedagogiczne dla asystentów i doktorantów PK. Wiosną 2006 roku uzyskała trzymiesięczne stypendium Sächschische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Saksońskiego Ministerstwa Nauki i Sztuki) w Instytucie Ekologicznego Planowania Przestrzennego Leibniza (Leibniz Institut für Ökologische Raumentwicklung, IÖR) w Dreźnie. W kwietniu 2010 roku obroniła pracę doktorską „Rewitalizacja krajobrazów fortyfikacyjnych jako przedmiot działań organizacji pozarządowych” (napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Krystyny Pawłowskiej).

Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się w tematach takich jak partycypacja społeczna w procesach planistycznych, percepcja krajobrazu, rewitalizacja i adaptacja dawnych obiektów i systemów obronnych; przestrzenne, ekologiczne i krajobrazowe skutki tych procesów; organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie a planowanie przestrzeni i krajobrazu; zrównoważony rozwój miast. Zgodnie z tymi zainteresowaniami Anna Staniewska bierze udział w życiu naukowym uczestnicząc w konferencjach i publikując artykuły naukowe, także w językach obcych. Przyczyniła się także do pozyskania i aktywnie współtworzyła istotne projekty naukowo-badawcze (polsko-japoński oraz badawczo rozwojowy MNiSW). Oprócz intensywnej pracy naukowej bierze także udział w projektach i ekspertyzach w zakresie planowania krajobrazu i badania dziedzictwa kulturowego.

Jej pasją i stale rozwijanym zamiłowaniem są języki obce - włada biegle językami angielskim i niemieckim, zna również język francuski. W wolnym czasie wędruje po górach, uprawia narciarstwo i fotografuje.

Projekty:

Projekty badawcze i naukowe:

1) Projekt polsko-japoński PAN-JSPS: Studia porównawcze ochrony i użytkowania historycznych miast Kyoto, Kanazawa, Kraków i Warszawa (2008-2010)

2) Projekt badawczy rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu metodami partycypacji społecznej; badania percepcji, badania potrzeb, korzystanie ze społecznych źródeł inspiracji, organizowanie negocjacji, warsztatów i dyskusji publicznych”. (2008-2010)

Opracowania i ekspertyzy zespołowe w ramach Instytutu Architektury Krajobrazu:

1) Program Planu Ochrony Zespołu Historyczno-Krajobrazowego Twierdzy Kraków, opracowanie na zlecenie Wydziału Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa, mpis w IAK PK, Kierownictwo  naukowe:  Z. Myczkowski, kierownictwo prac: K. Wielgus, zespół: J. Środulska-Wielgus, A. Skrzyńska (Staniewska), A. Kubska, A. Bąk, M. J. Mikulski, W. Brzoskwinia (TPF Kraków), P. Leonowicz, E. Pasula, T. Górski, Ł. Kielar, W. Rymsza-Mazur, K. Chajdys, współpraca: D. Pstuś (2007/2008)

2) Studium możliwości adaptacyjnych fortu 47 „Łysa Góra” wraz z działką forteczną oraz ustalenie szczegółowych warunków realizacji osiedla mieszkaniowego wokół fortu, 2004, mpis w IAK PK, oprac. zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, autorka była członkiem zespołu (2004)

Inne:

1) „Koncepcja innowacyjnej prezentacji dziedzictwa w krajobrazie. Muzeum Kultury Ludowej na miarę XXI wieku”, opracowanie autorskie na zlecenie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej wykonane w Pracowni Projektowej Piotr Turkiewicz (2010)

2) „Osiedle Oficerskie w Krakowie – skrócone studium zabytkowego założenia urbanistycznego”, autorzy: Małgorzata Baczyńska, Anna Staniewska, Waldemar Brzoskwinia (2009)

3) Zrealizowany projekt harcerskiego ołtarza na procesję Bożego Ciała pod kościołem św. Idziego w Krakowie (2004)

4) Szkice i koncepcje projektowe działań na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości przestrzeni dla 10 Zielonych Parków Przedsiębiorczości, podsumowane w formie przewodnika „Regeneracja i  zagospodarowanie terenów przemysłowych” dla Fundacji Partnerstwo dla Środowiska (2004)

5) Zrealizowany projekt sztandaru dla Małopolskiej Chorągwi Harcerek ZHR (2003)

Publikacje:

 

LINK:

Anna Staniewska w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane