STUDIA I STOPNIA


WARUNKI REKRUTACJI NA I  ROK STACJONARNYCH STUDIÓW I  STOPNIA

ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU W  ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Kryteriami kwalifikacyjnymi na kierunek architektura krajobrazu są wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się oraz ocena portfolio.

Portfolio na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z  10 do 15 prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i  A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami plastycznymi, zgodnie z  indywidualnymi zainteresowaniami kandydata, w  formacie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o  maksymalnych wymiarach odpowiadających formatowi A3.

Obowiązkowy zakres tematyczny prac:

• drzewo w  stanie bezlistnym;

• drzewo z  liśćmi;

• drzewo iglaste i  liściaste razem;

• okazałe drzewo w  pagórkowatym krajobrazie otwartym zestawione z  grupą krzewów;

• most w  krajobrazie;

• uliczka z  drzewami w  małym miasteczku;

• wiadukt (most drogowy) w  krajobrazie;

• krajobraz osiedla mieszkaniowego;

• krajobraz przyszłości;

• krajobraz historyczny.

Wszystkie prace powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych prac plastycznych, którymi może być uzupełnione portfolio. Technika pozostałych prac jest dowolna. Portfolio oceniane jest w  skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0.

Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

OCENA LICZBA PUNKTÓW
6,0 100
5,5 90
5,0 80
4,5 70
4,0 60
3,5 50
3,0 30
2,5 10
2,0 0

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie średniej ocen z  portfolio wynoszącej co najmniej 3,0. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I  rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

gdzie:

Po oznacza punkty uzyskane w  wyniku oceny portfolio,

J i  M oznaczają odpowiednio (w  przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, czyli „nową maturę”), liczbę równą P albo 2R, gdzie P i  R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w  części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i  rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w  którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i  matematyki (M).

Zasady oceny portfolio:

 

KOMPLETNOŚĆ PORTFOLIO

TAK

NIE

KRYTERIA OCENY

 

OCENY

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

1.INWENCJA I  WYOBRAŹNIA W  ZAKRESIE ARCH. KRAJOBRAZU

2. POPRAWNOŚĆ KOMPOZYCJI RYSUNKÓW

3. ZGODNOŚĆ RYSUNKÓW Z  ZASADAMI PERSPEKTYWY

4. POPRAWNOŚĆ OPRACOWAŃ WALOROWYCH

5. SUMA OCEN CZĄSTKOWYCH

6. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN CZĄSTKOWYCH

7. OCENA OSTATECZNA ZA PORTFOLIO

 

Ocena ostateczna portfolio jest średnią arytmetyczną z  sumy ocen cząstkowych przypisanych do każdego z  kryteriów zaokrąglaną do skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0. Zaokrąglenia dokonuje się według zasad określonych w  poniższej tabeli:

 

Średnia ocen arytmetycznych z sumy ocen cząstkowych

Ocena ostateczna za pracę rysunkową

2,0 – 2,25

2,0

2,25 - 2,99

2,5

3,0 - 3,24

3,0

3,25 - 3,74

3,5

3,75 - 4,24

4,0

4,25 - 4,74

4,5

4,75 - 5,24

5,0

5,25 - 5,74

5,5

5,75 - 6,0

6,0

 

Uzyskane punkty przelicza się według poniższej tabeli:

OCENA LICZBA PUNKTÓW
6,0 100
5,5 90
5,0 80
4,5 70
4,0 60
3,5 50
3,0 30
2,5 10
2,0 0

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji (w tym obowiązujące terminy, wymagane dokumenty, punktację dla kandydatów zdających „starą maturę”) zamieszczono w informatorze dla kandydatów

INFORMATOR

 

Liczba kandydatów i progi punktowe obowiązujące w latach poprzednich

PROGI PUNKTOWE